Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE

Obchodní a občanské právo, Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.12.2021
9.00 - cca 14.00
    —
207487

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Eva Barešová

působí v oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podílela se na přípravě nového katastrálního zákona. Za odborný přínos v oboru věcných práv k nemovitostem jí byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona o nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností, vyvstává množství otázek. Současně 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela katastrálního zákona.

Obsahem semináře bude zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.

Odborný program semináře:

 • novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů katastru nemovitostí, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost 1. 1. 2021)
 • digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury), digitální technická mapa obce, digitální mapa veřejné správy (novela zeměměřického zákona č. 47/2020 Sb., vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje)
 • připravovaná novela zeměměřického zákona a její dopady do katastru nemovitostí
 • vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
 • předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku se zvláštním zřetelem na vodní díla
 • zápis údajů o budově, včetně vlastnického práva rozestavěné budovy, dočasné budovy, jednotky
 • zápis údajů o vlastnících (včetně adresy místa trvalého pobytu, ověřování adresy v RÚIAN, způsob vytvoření adresy - ukázky)
 • práva zapisovaná do katastru nemovitostí (zrušení předkupního práva spoluvlastníka novelou č. 163/2020 Sb.)
 • druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů,
 • vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu informace o plombě, služba sledování změn,
 • přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení, včetně přezkumu nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním smlouvy v registru smluv
 • registr smluv v praxi katastrálních úřadů, stanoviska ČÚZK k registru smluv
 • list vlastnictví s ukázkami zápisů jednotlivých práv
 • evropské dědické osvědčení a zápis do katastru nemovitostí (možnosti dané novelou katastrální vyhlášky č. 301/2019 Sb.)
 • poznámky a upozornění v katastru nemovitostí
 • revize údajů katastru nemovitostí (novela katastrální vyhlášky č. 87/2017 Sb., cíle revizí, povinnosti vlastníka při revizi, uveřejňování zjištěných a neodstraněných nesouladů
 • přechodná ustanovení katastrálního zákona, odstraňování zápisů na nežijící nebo neznámé vlastníky, ukázky zápisu těchto poznámek a upozornění
 • nová judikatura po 1. 1. 2014 týkající se věcných práv k nemovitostem
 • diskuse a odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit