Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.02.2021
9.00 - cca 13.00
    —
207175

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální
21.05.2021
9.00 - cca 13.00
    —
207238

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

„Dosluhující“ úprava evidence skutečných majitelů právnických osob, jež byla zřízena k 1. lednu 2018, vyvolává řadu (hmotněprávních i procesních) nejasností, počínaje nešťastnou definicí skutečného majitele a konče problematickou úpravou jeho zápisu do evidence. Než se ale uživatelé stihli vypořádat s dopady této úpravy, přijal unijní zákonodárce směrnici č. 2018/843 (tzv. V. směrnici AML), která pravidla pro evidenci dál velmi významně proměnila a zpřísnila.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb.(a navazující novela zákona AML i dalších právních předpisů), který požadavky této směrnice promítne (s více než ročním zpožděním) do našeho práva, nabude účinnosti 1. června letošního roku. Přináší řadu zásadních změn. Vedle reformy vymezení osoby skutečného majitele (nově jím budou třeba i jen významní příjemci podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích) zavádí povinnost součinnosti skutečného majitele i osob, které zprostředkovávají jeho vztah k evidující osobě, oznamovací povinnost všech povinných osob ohledně jakékoliv nesrovnalosti, na kterou u svých (potenciálních) klientů narazí mezi skutečným stavem a stavem zapsaným do evidence, především ale citelné sankce za porušení povinnosti zápisu skutečného majitele do evidence (viz zvláště zákaz výkonu hlasovacího práva nezapsaného skutečného majitele, dalších osob, ve kterých je rovněž skutečným majitelem, či těch, které nemají zapsaného žádného skutečného majitele, anebo zákaz vyplatit podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích takovým osobám).

Cílem semináře je na pozadí nejasností a úskalí, s nimiž se teorie i praxe potýká při výkladu a aplikaci dosavadních pravidel, a nástinu jejich možných řešení, podrobně analyzovat změny, které přináší nová právní úprava implementující požadavky V. směrnice AML. Seminář navazuje na obdobná školení, jež oba lektoři vedli a znovu chystají pro rejstříkové soudce i notáře, kteří do evidence stanovené údaje zapisují. Je určen především obchodním korporacím, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů a koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů, nově ale také, s jakými sankcemi musejí počítat, pokud se jim nepodaří dohledat a do evidence zapsat odpovídající skutečné majitele, dále povinným osobám, které v evidenci hledají údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů a měly by vědět, jak si počínat, když v této evidenci narazí na jakoukoliv nesrovnalost oproti skutečnostem, jež jsou jim známy z vlastních šetření, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

 • základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
 • legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. nevyvratitelná domněnka) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího / koncového vlivu / koncový příjemce, komu a kdy svědčí nevyvratitelná domněnka)
 • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila nevyvratitelná domněnka ve prospěch osoby ve vrcholném vedení)
 • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
 • meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
 • okruh zapisovaných skutečností
 • zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
 • přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
 • automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
 • poplatky spojené s návrhem na zápis
 • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
 • přechodná ustanovení k nové úpravě
 • další aktuální otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit