Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.02.2021
9.00 - cca 14.00
    —
211171

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
05.10.2021
9.00 - cca 14.00
    —
21117

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu. Ve své advokátní praxi se věnuje stavebnímu právu a byl vedoucím autorského kolektivu návrhu nového stavebního zákona.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-309/2016 - Zákon o registru smluv

Odborný program

Seminář se věnuje výkladu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se zaměřením na zkušenosti a problémy při jeho aplikaci v praxi povinných subjektů i jejich smluvních stran.

Zákon se dotýká množství povinných subjektů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňují se povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou je stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další právnické osoby, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast.

Zákon doplňuje a mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Seminář se věnuje též dopadům sankčních ustanovení, řešení problému bezdůvodného obohacení po zrušení smlouvy, aktualizované metodice Ministerstva vnitra, na jejíž přípravě se lektor podílel, a aktuálním změnám zákona.

Program semináře:

 • Úvod do smluvního práva
  • princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva
 • Zákon o registru smluv a jeho novely
  • úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
  • původní návrh, sněmovní tisk 740
  • schválený návrh, sněmovní tisk 42
  • novela č. 249/2017 Sb.
  • novela č. 177/2019 Sb.
  • Metodika Ministerstva vnitra a její aktualizace z podzimu 2020
 • Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
  • stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
  • územní samosprávné celky
  • veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • další subjekty
 • Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
  • ochrana utajovaných informací
  • ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
  • ochrana obchodního tajemství
  • prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
  • interní a nové informace
  • nové bezpečnostní výjimky podle novely č. 111/2019 Sb.
  • ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
  • výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
 • Uveřejňování smluv
  • registr smluv
  • způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
  • rámcové a prováděcí smlouvy
  • změny závazků a změn smluv
  • společná a přechodná ustanovení
  • vztah k jiným zákonům
 • Následky ne/uveřejnění
  • neúčinnost smluv
  • neplatnost smluv
  • následky a náprava neuveřejněných smluv
  • dodatečné opravy chyb a nedostatků uveřejnění
  • náhrada škody a bezdůvodného obohacení
 • Dotazy a diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit