Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Akciová společnost od A do Z (po velké novele zákona o obchodních korporacích i dalších změnách)

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.05.2021, 14.5.2021, 15.5.2021, 16.5.2021
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
21084

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 9980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Ubytování: 1800 Kč/osobu 3 noci (cena včetně 15% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 840 Kč/osobu (cena včetně 15% DPH)

Stravování: 1745 Kč/osobu – 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře (cena včetně 10% DPH)

Odborný program

Cílem čtyřdenního semináře je velmi podrobně provést jeho účastníky právní úpravou akciové společnosti, s důrazem na přetrvávající sporné výkladové problémy a otázky, které přináší jak současná doktrína, tak (zejména) korporátní praxe, a předložit možná řešení. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva, zmapují a rozeberou jak rozhodovací praxi použitelnou na nové právo (jejíž objem průběžně narůstá a kterou zvláště v posledních letech doplnila řada stěžejních soudních rozhodnutí, jež zásadně promění výklad i aplikační praxi), tak i aktuální odbornou diskusi o interpretaci nejspornějších ustanovení, k nimž se relevantní judikatura dosud nepojí.

Zvláštní pozornost lektoři zaměří na dopady, jež má na akciové společnosti velká novela zákona o obchodních korporacích, která nabývá účinnosti 1. ledna 2021 a přináší celou řadu změn, ale bohužel opět i několik výkladových a aplikačních nejasností. Vzhledem k tomu, že v průběhu jara 2021 vstoupí v účinnost také zákon o evidenci skutečných majitelů (implementující unijní směrnici č. 2018/843 – tzv. pátou směrnici AML), jenž výrazně mění pravidla pro zjišťování a evidování skutečných majitelů, především ale důsledky jejich nedodržení (například na výplaty podílů na vlastních zdrojích či na hlasovací právo osob, které - či jejichž skuteční majitelé - nebudou zapsány do evidence), lektoři poreferují také o změnách, jež akciovým společnostem přinese i on.

Odborný program semináře:

 • EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, OBCHODNÍ REJSTŘÍK, VÝMAZ SPOLEČNOSTI Z NĚJ
  • nové vymezení skutečných majitelů, povinností týkajících se jejich zápisu do evidence a důsledků jejich porušení (nový zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho praktické dopady na fungování akciových společností)
  • přímý zápis notářem do obchodního rejstříku, reakce na praktické zkušenosti s fungováním rejstříkové úpravy ve vztahu k akciové společnosti, reflexe aktuální rejstříkové praxe
  • tvorba a zápis firmy do obchodního rejstříku
  • vymezení předmětu podnikání / činnosti a jeho zápis do obchodního rejstříku – nové souvislosti (dopady velké novely ZOK)
  • zrušení společnosti soudem – praktické otázky (včetně nové úpravy zrušení nekontaktní společnosti bez likvidace)
 • AKCIE A DISPOZICE S NIMI
  • druhy akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (akcie bez podílu na zisku / hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi?), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
  • převody akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele atd.
  • odpovědnost za vady akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti akcií (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
  • zastavení akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit akcie, modus vzniku zástavního práva, převody zastavených akcií atd.
  • nevydané akcie a jejich převod / zastavení
  • prohlášení akcií za neplatné – právní význam a důsledky
 • OBEC / STÁT COBY AKCIONÁŘ
  • specifika výkonu akcionářských práv obcí / státem
 • PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ
  • dispozitivita / kogentnost právní úpravy akcionářských práv (která práva lze stanovami „omezit“, která nikoliv?)
  • právo účastnit se valné hromady (včetně otázek spojených se zastoupením / doprovodem akcionáře na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
  • právo podat akcionářskou žalobu (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího akcionáře při zastupování společnosti)
  • vkladová povinnost (příplatková povinnost?)
  • povinnost loajality
  • nucený přechod účastnických cenných papírů (s důrazem na aktuální judikaturu)
 • VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  • orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
  • monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí (včetně zásadních změn v úpravě monistického systému, jež přináší velká novela ZOK)
  • valná hromada (působnost – například ke schvalování převodu či zastavení závodu nebo části jmění, resp. k udělování pokynů ke strategickému (koncepčnímu) řízení společnosti, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu a účastenství v takovém řízení, zdánlivá usnesení aj.)
  • specifika rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady
  • důsledky nedodržení zákonem stanovené formy notářského zápisu, jednorázové průlomy do stanov – pojem, význam, režim
 • MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  • tvorba vlastního kapitálu (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků)
  • rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně časového testu, bilančních testů či testu insolvence, zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení či obcházení pravidel o rozdělování zisku skrze bezúplatná či jinak nevýhodná plnění společnosti ve prospěch akcionářů – např. nepřiměřené vysoké úroky z dluhopisů)
  • výplata záloh
  • aktuální otázky týkající se efektivního snížení základního kapitálu
 • POSTAVENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU
  • předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
  • postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce
  • vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce po velké novele ZOK, včetně tzv. vysílacího práva a participace zaměstnanců)
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování, možnost podřízení smlouvy režimu zákoníku práce a důsledky z toho plynoucí
  • souběhy funkce a pracovního poměru ve světle poslední judikatury
  • péče řádného hospodáře a povinnost loajality (s důrazem na novinky z poslední judikatury)
  • (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
  • odpovědnost členů volených orgánů za škodu (včetně přímé odpovědnosti třetím osobám za škodu způsobenou při výkonu funkce) a jejich ručení za dluhy společnosti
  • nová úprava žaloby na doplnění pasiv – pojem, význam, přechodná ustanovení
  • pojem a postavení faktických (stínových) vedoucí
 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
  • způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení / možnost dodatečně schválit jednání učiněné členem statutárního orgánu v rozporu s takovým způsobem (ratihabice) / kdy jednání člena statutárního orgánu (a dalších osob) přičitatelné společnosti
  • plné moci udělené členovi statutárního orgánu navenek či jinému členovi (kdo může za společnost takovou plnou moc udělit?)
  • konflikt zájmů, právní význam a způsoby jeho překonávání (včetně poslední judikatury ke kolizním hmotněprávním opatrovníkům)
  • zastupování společnosti při pasivních jednáních (doručování společnosti skrze členy statutárního orgánu a další osoby / konflikt zájmů při doručování – důsledky doručování „sám sobě“ ve vlastní záležitosti)
  • přičítání (ne)vědomí o určité skutečnosti členů statutárních orgánů a dalších osob společnosti
 • PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ A KONCERNOVÉ PRÁVO
  • vlivná, ovládající, řídící osoba – pojem, možnosti, povinnosti, rizika
  • náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • nástroje ochrany mimostojících akcionářů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit