Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.04.2021
9.00 - cca 16.00
    —
207085

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Tento seminář je možné absolvovat také prezenčně.  Podrobnosti a termíny

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Cena

Vložné: 2190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude probíhat (kromě klasické prezenční formy) také ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou emailovou adresu.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na „novinky“ v oblasti uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku. Součástí semináře budou praktické rady pro uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě. Součástí semináře budou také informace o všech dosavadních novelizacích občanského zákoníku v oblasti závazkového práva a judikatuře soudů.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Na tento seminář volně navazuje seminář „Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku“ konaný dne 2. prosince 2020.

Z odborného programu semináře:

 • aktuální stav novelizací občanského zákoníku
 • základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva
 • základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva
 • hlavní trendy nové právní úpravy v oblasti uzavírání smluv
 • kogentní vs. dispozitivní normy (od jakých ustanovení se lze smlouvou odchýlit?)
 • neplatnost (absolutní, relativní)
 • podnikatel a jeho zastoupení
 • novinky v procesu uzavírání smlouvy (reklama či katalog jako návrh na uzavření smlouvy, modifikované přijetí, formální a obsahové nedostatky a jejich důsledky, okamžik uzavření smlouvy atd.)
 • forma smlouvy a jejích změn
 • předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého vedení kontraktace)
 • podstatná změna okolností a její vliv na trvání smlouvy
 • smlouvy uzavírané adhezním způsobem – ochrana slabší smluvní strany
 • obchodní podmínky a jejich nová koncepce (napojení obchodních podmínek ke smlouvě, tzv. překvapivá ujednání, jejich změna, rozpor mezi obchodními podmínkami smluvních stran apod.)
 • smlouva o plnění třetí osoby
 • některá specifika v postavení podnikatele v oblasti závazkového práva a ochrana slabší smluvní strany a spotřebitele (včetně tzv. spotřebitelských smluv)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • úrok z prodlení (výše, vztah k jiným institutům, důsledky otálení věřitele s uplatněním práva na narůstání úroku z prodlení, úroky z úroků a jiné otázky)
 • utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo)
 • výhrada vlastnického práva
 • prodlení dlužníka, prodlení věřitele
 • vybrané instituty zániku závazků a novinky v jejich uplatnění (postoupení pohledávky, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď atd.), dlužní úpis, kvitance, náhradní splnění, tzv. šněrovací smlouvy
 • běh času (počítání času, promlčení – nové možnosti dispozice s promlčecí lhůtou, prekluze atd.)
 • nové instituty závazkového práva (závdavek, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy – možnosti uzavření tzv. blankosmlouvy, smlouvy na řad atd.)
 • další otázky
 • diskuze

Pozn.: On-line verze semináře nemá akreditaci MV.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit