Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML - ON-LINE seminář

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.10.2020
9.00 - cca 13.00
    —
207046

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Současná podoba evidence skutečných majitelů právnických osob, jež byla zřízena k 1. lednu 2018, vyvolává řadu (hmotněprávních i procesních) nejasností, počínaje nešťastnou definicí skutečného majitele v zákoně AML a konče problematickou úpravou jeho zápisu do evidence.

Aby toho nebylo málo, než se uživatelé stihli vypořádat s dopady této úpravy, přijal unijní zákonodárce směrnici č. 2018/843 (tzv. V. směrnici AML), která – mimo jiné – pravidla pro evidenci skutečných majitelů dál velmi významně promění a zpřísní. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (a navazující novely zákona AML i dalších právních předpisů), který by měl tato pravidla implementovat do našeho práva, se v současné době projednává; předpokládá se, že účinnosti všechny změny nabudou koncem roku 2020.

Cílem semináře je zmapovat přetrvávající nejasnosti a úskalí, s nimiž se teorie i praxe potýká při výkladu a aplikaci dosavadních pravidel, nastínit jejich možná řešení, mimo jiné na pozadí výkladu konformního s požadavky unijní úpravy (IV. směrnice AML), ale již také analyzovat změny, které přinese implementace V. směrnice AML.

Seminář navazuje na obdobná školení, jež oba lektoři vedli a znovu chystají pro rejstříkové soudce i notáře, kteří do evidence stanovené údaje zapisují. Je určen především obchodním korporacím, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů a koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů, dále povinným osobám, které budou v evidenci hledat údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

 • základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (možné / předpokládané sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
 • legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce / nevyvratitelná domněnka) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího / koncového vlivu / předpokládaná koncepce koncového příjemce? komu a kdy svědčí fikce / nevyvratitelná domněnka?)
 • obsah povinnosti vést / získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila fikce / nevyvratitelná domněnka ve prospěch člena statutárního orgánu / osoby ve vrcholném vedení?)
 • předpokládaná povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
 • meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek?)
 • okruh zapisovaných skutečností
 • zápis do evidence rejstříkovým soudem (předpoklady zápisu, ne/řízení, rejstříkový ne/přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
 • přímý zápis do evidence notářem (přezkum zapisovaných skutečností notářem, o čem ne/sepsat podkladový a případně osvědčovací zápis)
 • poplatky spojené s návrhem na zápis
 • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
 • další aktuální otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit