Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Pavel Peroutka

nezávislý konzultant pro obor VaK, vykonává funkci technického auditora při Mze ČR, působí rovněž jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK

Odborný program

Všichni kalíme vodu, aby se zdálo, že je hluboká.

Friedrich Nietzsche, německý filosof

„Voda je lidské právo“. Tento požadavek vyjadřuje právo na přístup k čisté vodě pro všechny obyvatele naší planety a to za přijatelné – sociálně únosné ceny. Seminář se věnuje základním ekonomickým otázkám, které při správě a provozování tohoto infrastrukturního majetku vznikají. Seminář je především určen majitelům a provozovatelům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Na tomto semináři bude zvýšená pozornost věnována problematice „aktualizace cen pro vodné a stočné“ (odchylky proti kalkulovaným hodnotám),problematice cen vody pitné předané a převzaté odpadní (zvláště tzv. areálovým vodovodům a kanalizacím). Dále „obnově“ – ekonomická stránka této problematiky. Seznámení s návrhem novely vyhlášky č. 428/2001 Sb., a s úvahami o cenové regulaci po 1. 1. 2022. Pozornost bude věnována i problematice sazeb DPH v oboru Vak.

Program semináře:

 • Problematika sazeb DPH v oboru Vak (rekapitulace stanovisek GFŘ)
 • Základní cenové předpisy pro obor vodovodů a kanalizací (dále jen VaK)
 • Sjednávání cen pro vodné a stočné (vzorový text odsouhlasený MF ČR)
 • Formy ceny – jednosložková a dvojsložková
 • Cenový výměr pro rok 2021
 • Výpočet zisku
 • Výpočet nájemného
 • Dotace k cenám (vč. vztahu k DPH) x finanční vyrovnání
 • Závazné pokyny pro tvorbu kalkulací
 • Porovnání cen pro vodné a stočné za rok 2020
 • Ceny vody předané pitné a ceny vody odpadní převzaté
 • Areálové vodovody a kanalizace
 • Ekonomické údaje pro VÚME a VÚPE za rok 2020
 • Ceny za nadstandartní „znečištění“ - diferencované stočné
 • Ceny za čištění zvláštních odpadních vod – bezodtokové jímky
 • Výnosy z prodeje el. energie vč. zeleného bonusu
 • Seznámení s metodickými pokyny Mze ČR (pokyn pro zpracování PFO a pokyn pro oceňování majetku Vak – „reprodukční ceny“ – pro VÚME a PFO)
 • Ekonomické údaje pro vykazování obnovy – tvorba a čerpání
 • Návrh novely vyhlášky č. 428/2001 Sb.
 • Zpoplatnění srážkových vod
 • Průkaznost tvorby a čerpání nájemného, odpisů a zisku
 • Služebnosti, GIS a generely z pohledu cenového a daňového
 • Specifika v cenotvorbě u projektů spolufinancovaných z OPŽP (finanční analýza, finanční nástroje, zjednodušený finanční model, koncesní řízení v OPŽP, ex -post monitoring)
 • Nálezy při cenových kontrolách – nejčastější chyby
 • Poznatky z kontrol regulačního odboru Mze ČR
 • Neoprávněný majetkový prospěch
 • Opravy a údržba přípojek – provozní, cenové, účetní a daňové hledisko
 • Hrazení oprav a údržby v oddílném systému provozování
 • Připravované změny v cenotvorbě po roce 2022
 • Problematika cenového regulátora
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků – prosíme účastníky o včasné zaslání dotazů (na adresu: info@bovapolygon.cz) tak, aby odpovědi na ně mohly být zapracovány do prezentace

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit