Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.11.2020, 27.11.2020, 28.11.2020, 29.11.2020
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
20324

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 9980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Ubytování: 1800 Kč/osobu 3 noci (cena včetně 15% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 840 Kč/osobu (cena včetně 15% DPH)

Stravování: 1745 Kč/osobu – 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře (cena včetně 15% DPH)

Odborný program

Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mnoho nejasností. Mnohé odstranila judikatura i odborná diskuse. Další průběžně vyvstávají. Cílem semináře je zmapovat maximum známých výkladových a aplikačních nesnází, zrekapitulovat aktuální stav odborné diskuse nad nimi i bohatou (a v posledním roce opět zásadně rozšířenou) existující judikaturu a nastínit řešení.

Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v odborné literatuře, judikatuře, a tentokrát (oproti předchozím ročníkům) i v právní úpravě (viz především rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích, provedenou zákonem č. 33/2020 Sb., jež nabývá účinnosti 1. ledna 2021, jakož i návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl – s účinností rovněž od počátku roku 2021 - transponovat do českého práva požadavky V. směrnice AML a výrazně zpřísnit úpravu této evidence).

Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní rejstřík
  • přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti
  • rejstříkový přezkum platnosti usnesení valné hromady
  • evidence skutečných majitelů aktuálně i perspektivně, ve světle požadavků V. směrnice AML (kdo skutečný majitel, jak zjišťovat / evidovat / zapisovat?)
 • společenská smlouva / stanovy / práva a povinnosti společníka / akcionáře
  • kogentnost / dispozitivita právní úpravy a její limity (obecně i konkrétně ve vztahu k SRO / AS)
  • výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika
  • společnická žaloba
  • právo společníka na informace, jeho limity a možnosti omezení v zakladatelském právním jednání
 • jednání za společnost
  • rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu
  • způsob zastupování a jeho nedodržení, předpoklady a limity dodatečného schválení takového jednání
  • plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi
  • jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti
  • vnitřní omezení a jejich nedodržení
  • zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování
  • zastupování v řízení před soudem
  • zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady)
  • prokura
  • úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
  • pasivní jednatelství (doručování společnosti / doručování člena orgánu „sám sobě“) / přičítání vědomí / dobré / zlé víry společnosti (čí vědomí – krom osob, jež za ni jednaly - společnosti přičitatelné? stačí zlá víra jednoho z členů kolektivního orgánu?)
  • aktuální otázky týkající se (kolizního) opatrovníka jmenovaného soudem
 • orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
  • valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, počítání hlasů – jak zohlednit „zdržení se“, povinnost / právo účasti včetně doprovodu, právo na vysvětlení, návrhy a protinávrhy v AS – důsledky včasného nedoručení předem, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, osvědčování notářem, úskalí spojená s dodatečným hlasováním v SRO, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení)
  • jediný společník a jeho rozhodování (kdy jediný společník a kdy „jednoosobní“ zasedání valné hromady? co akcie ve správě různých složek státu? právní jednání jediného společníka či rozhodnutí orgánu? per rollam rozhodování jediného společníka?)
  • pravidla pro rozhodování a soudní přezkum platnosti usnesení dalších orgánů společnosti (včetně praktických dopadů rozlišení, zda více jednatelů v SRO tvoří kolektivní orgán, či nikoliv)
  • monistická struktura AS a její reforma v projednávané novele
 • postavení člena voleného orgánu
  • předpoklady výkonu funkce
  • vznik a zánik funkce (povinná / možná participace zaměstnanců na řízení AS, vysílací právo, odstoupení z funkce, včetně důsledků odstoupení v nevhodnou dobu, právní postavení náhradníků / členů, jejichž výkon funkce pozastaven)
  • jmenování chybějících členů / opatrovníka soudem
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) vs. náhrada nákladů spojených s výkonem funkce
  • souběhy funkcí
  • péče řádného hospodáře
  • (závazné) pokyny ke strategickému řízení / obchodnímu vedení / kontrole a důsledky jejich (ne)dodržení; odpovědnost za takové pokyny, jestliže nevýhodné pro společnost
  • právní dopady požadavku stanov, aby vymezená jednání představenstvu předem schválila dozorčí rada
  • odpovědnost za škodu a ručení za dluhy společnosti, insolvenční delikty (včetně úskalí nové žaloby na doplnění pasiv)
  • přímá odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu funkce třetím osobám
  • specifika postavení zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu, vůči společnosti / členovi, tj. zastoupené osobě / třetím osobám
  • právo na informace jednotlivého člena bez rozhodnutí kolektivního orgánu, jehož je členem
 • vliv / ovládání / koncern / ručení společníků a dalších osob za dluhy
  • vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika
  • povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení
  • koncernové „privilegium“ (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) – předpoklady, důsledky, úskalí
  • náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • nástroje ochrany mimostojících společníků
 • podíl / akcie a dispozice s nimi
  • druhy podílů a jejich zápis do obchodního rejstříku (podíl v SRO bez hlasovacích práv / bez podílu na zisku / likvidačním zůstatku / bez práva na informace a dalších kontrolních práv / kdy odchylka od dispozitivní úpravy založí zvláštní druh podílu) / druhy akcií (akcie bez hlasovacích práv / podílu na zisku) / zápis druhu a jeho změn
  • vznik / zánik účasti / důsledky prohlášení akcií / kmenových listů za neplatné a soudní přezkum takového rozhodnutí
  • aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám, odpovědnost za vady podílu / akcií, smluvní garance účetní závěrky – pojem, druhy, význam)
  • předkupní právo, omezení převoditelnosti podílů / akcií
  • rozdělení podílu (při převodu části podílu / změnou společenské smlouvy / jednostranným právním jednáním společníka adresovaným společnosti) / spojování podílů (nabytím dalších / jednostranným právním jednáním adresovaným společnosti)
  • druhý manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
  • zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl
  • squeeze-out v AS
 • majetková a finanční struktura společnosti
  • vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků, i v AS, a důsledků převodu podílu / akcie pro práva i povinnosti ve vztahu k slíbenému / poskytnutému příplatku)
  • rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení), rozdělování jiným osobám než společníkům, rozdělování v jiném poměru, než určují společenská smlouva / stanovy, vracení příplatku do vlastního kapitálu v AS (bez ohledu na velikost podílu na zisku / jiných vlastních zdrojích)
  • (limity) revokace / změny usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
  • přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh a navazující praktické nesnáze
  • vypořádací podíl v SRO a limity pro způsob jeho určení

aktuální otázky týkající se zrušení SRO a AS soudem, jejich likvidace a výmazu (včetně zrušení a výmazu „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit