Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.11.2020
9.00 - cca 16.00
    —
20290

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín byl zrušen

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o účetním i daňovém zachycení nakládání s hmotným a nehmotným majetkem u právnických osob. Výklad bude soustředěn na znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2020 a rok 2021.

Odborný program semináře:

 • Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  • Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   – definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
  • Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   – pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové prostory
   – samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
  • Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
  • Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný
 • Hmotný majetek ve smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vymezení hmotného majetku pro účely zákona daních z příjmů: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí, nedílná součást budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
  • Nehmotný majetek ve smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
   – vymezení nehmotného majetku, odpisování
   – technické zhodnocení nehmotného majetku
  • Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel Rozšíření výčtu odpisovatelů od roku 2017 rozšířen o:
   – příspěvkovou organizaci územního samosprávního celku nebo dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření
   – dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
   – poplatníka, který není nájemcem ani uživatelem a provedl na užívaném majetku technické zhodnocení
  • Daňové odpisování majetku
   – stanovení vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
   úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
   – vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny
  • Metody uplatňování daňových odpisů
   – odpisy rovnoměrné, zrychlené,„ časové měsíční odpisy“, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
   – fakultativnost při uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů, vyvolnění doby odpisování nehmotného majetku
  • Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
   majetek nabytý výplatou ze svěřenského fondu
  • Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně, vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody
   stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla
  • Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
  • „Podlimitní hmotný a nehmotný majetek“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 01,02
  • Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného a nehmotného majetku“
  • Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
  • Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
  • Odpisy u majetku ve spoluvlastnictví

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit