Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B

Obchodní a občanské právo (osmidenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.02.2021, 9.2.2021, 10.2.2021, 11.2.2021, 16.2.2021, 17.2.2021, 18.2.2021, 19.2.2021
9.00 - cca 16.00 - všechny dny
    —
20280

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín byl zrušen

Lektor/lektoři

Mgr. Eva Bistárová

vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Mgr. Tomáš Braun

předseda senátu Vrchního soudu Praha

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

JUDr. Marta Macháčková, Ph.D.

daňová poradkyně, Brno

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Mgr. Ing. Jan Sviták

advokát, lektor VŠFS, Praha

Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Certifikace/Akreditace

Příprava na zkoušky insolvenčních správců

Kurzy určené pro přípravu na obecné i zvláštní zkoušky insolvenčních správců.

Cena

Vložné: 22990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd je v ceně vložného.

Odborný program

Program 1. dne – 8. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

 • INSOLVENČNÍ ZÁKON
  • Právní rámec a definice úpadku.
  • Způsob řešení úpadku.
  • Insolvenční rejstřík.
  • Návrh na zahájení řízení.
  • Projednání návrhu.
  • Rozhodnutí o úpadku.
  • Postavení insolvenčního správce.
  • Věřitelské orgány.
  • Typy pohledávek.
  • Přednostní pohledávky a jejich uplatňování.
  • Postavení zajištěných věřitelů.
  • Uplatňování pohledávek přihláškou.
  • Zpracování přihlášek a jejich přezkum.

Přednáší:

JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

Program 2. dne – 9. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

 • INSOLVENČNÍ ZÁKON
  • Incidenční spory.
  • Majetková podstata.
  • Odporovatelnost v insolvenci.
  • Řešení úpadku konkursem.
  • Řešení úpadku oddlužením.

Přednáší:

JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

Program 3. dne – 10. února 2021

9.00 – 12.00 hodin (1. část)

 • EXEKUCE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
  • Zákonná úprava střetu exekuce a insolvence
  • Insolvenční správce v procesním postavení oprávněného (za úpadce)
  • Procesní postavení povinného po zahájení insolvenčního řízení
  • Postup soudního exekutora po zahájení insolvenčního řízení
  • Plnění vymožené v exekučním řízení a jeho dispozice po zahájení insolvenčního řízení
  • Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR a obecných soudů, vztahující se ke střetu exekučního a insolvenčního řízení
  • Porovnání přínosů exekuce majetku dlužníka s institutem oddlužení

Přednáší:

BUDE DOPLNĚNO

Program 3. dne – 10. února 2021

13.00 – cca 14.30 hodin (2. část)

 • PRŮVODCE PROCESEM ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  • Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce
  • Další žádosti – kdy podat jakou žádost (a jak)?
  • Omluva ze zkoušky (vč. následků neomluvení)
  • Části zkoušky a jejich obsah
  • Odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka: tuto přednášku na téma „Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce“ dne 10. února 2021 od 13.00 hodin lze absolvovat jako samostatný modul pod číslem semináře 20359 (viz: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5915-pruvodce-procesem-zkousky-insolvencniho-spravce.htm).

Zájemce o tuto přednášku tedy není povinen účastnit se kteréhokoliv kurzu pro přípravu insolvenčních správců.

Přednáší:

Mgr. Eva BISTÁROVÁ vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního, odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Program 4. dne – 11. února 2021

9.00 – 16.00

 • OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD A JEHO APLIKACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
  • Předmět a účel OSŘ.
  • Pravomoc a příslušnost soudů.
  • Doručování, předběžná opatření.
  • Aplikace OSŘ v insolvenčním řízení.
  • Základní náležitosti civilního a insolvenčního řízení.
  • Náležitosti žaloby, druhy žalob.
  • Náležitosti insolvenčního návrhu, přistoupení k řízení.
  • Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
  • Rozhodování soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
  • Důkazní povinnost, provádění důkazů, volné hodnocení důkazů.

Přednáší:

Mgr. Tomáš BRAUN Předseda senátu Vrchního soudu Praha

Program 5. dne – 16. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

 • DAŇOVÝ ŘÁD V INSOLVENČNÍ PRAXI
  • Správce daně.
  • Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení.
  • Lhůty.
  • Doručování.
  • Řízení a další postupy.
  • Opravné a dozorčí prostředky.
  • Správa daně, registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení.
  • Placení daní.
  • Správa daně vybírané srážkou.
  • Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
  • Porušení povinností při správě daní.

Přednáší:

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. Daňová poradkyně, Brno

Program 6. dne – 17. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

 • ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  • Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
  • Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
  • Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
  • Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu?).

Přednáší:

JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Program 7. dne – 18. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

 • DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
  • Právní úprava daní a poplatků.
  • Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
  • Daň z nemovitých věcí.
  • Daň z nabytí nemovitých věcí.
  • Daň silniční.
  • Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK Advokát, lektor VŠFS, Praha

Program 8. dne – 19. února 2021

9.00 – 16.00 hodin

 • ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  • Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
  • Obsah a struktura účetních závěrek.
  • Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
  • Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
  • Specifické účetní případy v rámci insolvenčního řízení.
  • Odpovědnost za vedení účetnictví.
  • Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit