Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.03.2020
9.00 - cca 13.00
    —
20032

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Na téma péče řádného hospodáře byly popsány stohy papírů (či jejich elektronické obdoby). Prakticky každý právník, který se zabývá problematikou obchodních korporací, se s tímto institutem setkal. A přesto jeho obsah často není v konkrétních okolnostech zřetelný, což dokládá značné množství judikatury. Co je podstatou péče řádného hospodáře, jak ovlivňuje povinnosti členů volených orgánů a kde jsou její hranice? Za co vše členové zejména statutárních orgánů odpovídají? Jaká rizika mohou (či dokonce musí) podstupovat, na co si musí dát pozor a čeho se naopak nemusí obávat? Jaký standard mohou korporace (resp. společníci či akcionáři) očekávat od svých manažerů? Mají manažeři právo chybovat? Přinesla rekodifikace zásadní změny v úpravě péče řádného hospodáře? Právě na tyto (a další) otázky bude seminář zaměřen.

Na první pohled se postavení členů volených orgánů může jevit velmi nezáviděníhodně – jejich pochybení totiž může vést nejen k povinnosti nahradit újmu tím způsobenou, ale taktéž ke vzniku ručení za závazky „jejich“ korporace, k povinnosti vracet již poskytnutá plnění či dokonce k diskvalifikaci z výkonu funkce členů statutárních orgánů. Ne vždy je jasné, kdy tyto důsledky nastanou, jak se jim bránit či naopak jak je vůči členům volených orgánů uplatnit. V druhé části se proto seminář soustředí na důsledky porušení péče řádného hospodáře, zejména pak na ty instituty, které (nový) občanský zákoník, resp. zákon o obchodních korporacích, upravují nově (či odlišně od dřívější právní úpravy).

Určité změny v úpravě péče řádného hospodáře, resp. důsledků jejího porušení, přináší i aktuální novela zákona o obchodních korporacích. Poukázat lze především na úpravu vyloučení z výkonu funkce, a zejména pak na novou koncepci následků tzv. wrongful trading.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Seminář se zaměří zejména na

 • podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury
  • obecná úprava v občanském zákoníku
  • zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudku)
  • co vše péče řádného hospodáře zahrnuje (objektivní v. subjektivní standard)
  • odpovědnost za výkon či odpovědnost za výsledek – hranice a jejich důsledky
  • co když je členem voleného orgánu právnická osoba?
 • důsledky porušení péče řádného hospodáře
 • povinnost nahradit újmu
  • jde o porušení zákonné či smluvní povinnosti?
  • jaké jsou předpoklady vzniku
  • procesní souvislosti (dokazování, věcná a místní příslušnost soudů atd.)
  • právo společníka/akcionáře domáhat se za společnost náhrady újmy způsobené společnosti (actio pro socio)
  • reflexní škoda na podílech/akciích a její náhrada
 • povinnost vydat prospěch/vrátit odměnu
  • jaké jsou předpoklady vzniku (co je nepříznivý hospodářský výsledek ve smyslu § 61 odst. 2 z. o. k., odvracení úpadku dle § 62 z. o. k.)
  • co vše musí být vydáno
  • změny, jež přináší novela ZOK
 • ručení dle § 159 odst. 3 o. z.
  • jaké jsou předpoklady vzniku ručení
  • rozsah ručení
  • zánik ručení
  • procesní souvislosti (dokazování, věcná a místní příslušnost soudů atd.)
 • ručení dle § 68 z. o. k.
  • podstata institutu
  • aktivní věcná legitimace (kdo může podat žalobu dle § 68 z. o. k.?)
  • předpoklady vzniku ručení
  • forma žaloby
  • důsledky rozhodnutí soudu – neomezené ručení „za vše a vůči všem“?
  • nová podoba tohoto institutu v novele ZOK
 • vyloučení z výkonu funkce (diskvalifikace)
  • podstata institutu
  • důvody diskvalifikace
  • aktivní věcná legitimace (kdo může podat návrh dle § 63 a násl. z. o. k.?)
  • koho může diskvalifikace postihnout
  • procesní souvislosti (aktivní věcná legitimace, věcná a místní příslušnost soudu, povaha řízení atd.)
  • důsledky rozhodnutí
  • změny, jež přináší novela ZOK

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit