Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Evidence skutečných majitelů svěřenských fondů a fundací, svěřenské fondy v kontextu správy rodinného majetku - novinky v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Odborný program

Po sedmi letech účinnosti nového občanského zákoníku lze konstatovat, že svěřenské fondy se staly pevnou součástí našeho právního řádu. Bylo vytvořeno stovky svěřenských fondů a lze předpokládat, že ve svěřenských fondech je majetek dosahujících stovek miliard korun. Svěřenské fondy jsou často využívány pro správu rodinného majetku, především jeho mezigeneračního předání. Vedle svěřenských fondů se pak rozvijí i jiné nástroje správy rodinného majetku, ať již coby jejich možné alternativy nebo doplnění.

Zároveň se na národní i evropské úrovni projevuje snaha tyto struktury bez právní osobnosti určitým způsobem „podchytit“: s účinností k 1. 1. 2018 byla proto jednak Evidence svěřenských fondů a jednak Evidence skutečných majitelů právnických osob a dalších od člověka odlišných majetkových struktur (vč. svěřenských fondů).

V mezidobí byla přijata nová evropská 5 AML Směrnice, která by měla být do českého právního řádu provedena jednak novelou zákona č. 253/2008 Sb., proti praní špinavých peněz a jednak přijetím nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Vzhledem k faktu, že tato 5 AML směrnice nabyla účinnosti v lednu 2020 a nově připravovaná (navíc velmi obsáhlá) vnitrostátní úprava zřejmě v roce 2021, jde o problematiku velmi aktuální.

Ve sféře správy majetku se tak neustále objevují (a budou objevovat) nové problémy, na které je třeba reagovat odstraňovat některé dosavadní pochybnosti. Objevují se i první soudní rozhodnutí.

Program:

  • Jaké je postavení svěřenských fondů v rámci českého soukromého práva? Jaké alternativy se nabízejí?
  • Čím se funkčně odlišují nadace, nadační fondy a svěřenské fondy? Jaké je postavení zakladatele fundace/svěřenského fondu/ústavu?
  • Jaké jsou možnosti následných změn podmínek ve statutu svěřenského fondu, popř. v zakladatelských právních jednáních fundací?
  • Mohou české subjekty využít zahraniční trustové formy pro „domácí použití“?
  • Hrozí, že nepominutelní dědicové ohrozí existenci struktury mezigenerační správy rodinného majetku?
  • Co změnila „první“ novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.? Co nového v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů?
  • Evidence svěřenských fondů – první zkušenosti.
  • Jaké jsou dopady evropské AML legislativy ve vztahu ke svěřenským fondům?
  • Jaké nové povinnosti plynou správcům svěřenských fondů, ale i zakladatelům a beneficientům ze zavedení Evidence údajů o skutečných majitelích? A co na nich změní nový zákon?

A o tom všem je nabízený seminář.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit