Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Neziskové právnické osoby (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, odbory, SVJ, školské právnické osoby, veřejné kulturní instituce, veřejné výzkumné instituce atd.)
- změny v právní úpravě, návrhy nových souvisejících zákonů, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.11.2019
9.00 - cca 16.00
    —
19452

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Rekodifikace soukromého práva se podstatným způsobem dotýká i oblasti tzv. "neziskové" sféry. V prvních letech účinnosti občanského zákoníku se novinky a změny, které přinesla, pozvolna projevují i v aplikační praxi. Objevují se některé interpretační otázky a problémy, jakož i první soudní rozhodnutí, které jsou významné i v oblasti fundací, spolků, ústavů, společenství vlastníků jednotek, odborů a organizací zaměstnavatelů.

Současně přicházejí nové právní předpisy, ať již jde o zamýšlenou úpravu veřejných kulturních institucí, novelu občanského zákoníku ve vztahu k společenstvím vlastníků jednotek, či novelu školského zákona. Vzniká také zbrusu nový zákon o evidenci skutečných majitelů, soudy hledají pojmové znaky "veřejné instituce" a předmětem odborných diskusí je i řada dalších témat, jako souběh funkcí členů orgánů právnických osob, péče řádného hospodáře, či rozsah použitelnosti občanského zákoníku pro právnické osoby veřejného práva.

Seminář se proto zaměří na:

 • Přehled změn v právních předpisech, které ovlivní právní poměry tzv. „neziskových“ právnických osob
 • Přehled aktuálních souvisejících interpretačních otázek a problémů právnických osob obecně, a také spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborů atd.
 • První změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů; evidence svěřenských fondů - první zkušenosti, „status neaktivního spolku“ atd.
 • Horké novinky: zákon o evidenci skutečných majitelů, změny u SVJ, návrh zákona o veřejných kulturních institucích?
 • Dopad AML legislativy na „neziskové organizace“ a svěřenské fondy. Co přinese nový zákon o evidenci skutečných majitelů?
 • Aktuální související judikatura z oblasti právnických osob obecně, spolků, fundací, ústavů, SVJ, odborových organizací?
 • Použitelnost obecné úpravy právnických osob pro právnické osoby veřejného práva

Program:

 • Základní právní rámec pro tzv. „neziskové“ právnické osoby a jeho vývoj
 • Aktuální interpretační otázky a související judikatura
 • Rejstříkové souvislosti – veřejné rejstříky – spolkový, nadační, ústavů, SVJ, OPS
 • Evidence svěřenských fondů
 • Evidence skutečných majitelů fundací, ústavů, OPS, svěřenských fondů, podílových fondů atd.
 • Návrh zákona o skutečných majitelích
 • Návrh zákona o veřejných kulturních institucích
 • Použitelnost obecné úpravy právnických osob pro právnické osoby veřejného práva

A také:

 • Svoboda zakládání spolků, fundací, ústavů, jako základní koncepční přístup
 • Zakladatelská právní jednání, jejich obsah a interpretace
 • Podnikání právnických osob založených za jiným účelem než podnikáním
 • Péče řádného hospodáře osob založených za jiným účelem než podnikáním, souběhy funkcí atd.
 • Odvozená právní osobnost pobočných spolků a pobočných odborových organizací

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit