Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.11.2019, 25.11.2019
9.00 - cca 16.30 po oba dny
    —
19401

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 5980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 260 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Projednávání návrhu rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích, který vláda předložila Parlamentu České republiky v červnu 2018, se konečně dalo do pohybu. V březnu 2019 jej Poslanecká sněmovna schválila v první čtením a přikázala k projednání ve výborech. S ohledem na legislativní lhůty lze předpokládat, že v průběhu roku 2019 se legislativní proces završí, novela nabude platnosti a následně i účinnosti.

Vedle odstranění legislativně technických chyb a nepřesností novela přinese značné množství věcných změn a posunů, s nimiž se korporátní praxe bude muset vypořádat, a to jak v obecné části zákona, tak i v úpravě jednotlivých forem obchodních korporací. Namátkou lze jmenovat např. změny v úpravě vkladové povinnosti, pravidel pro dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně záloh na podíl na zisku, vypořádacího podílu či postavení členů volených orgánů, práv společníků, zániku účasti ve společnosti s ručením omezeným, valné hromady, včetně rozhodování per rollam atd. Novela zcela překreslí monistický systém akciové společnosti, zavede nová práva společníků a akcionářů (zejm. tzv. vysílací právo) či nové typy notářského zápisu (pro rozhodování per rollam), zasáhne i do pravidel pro převody podílů a akcií atd.

Cílem dvoudenního semináře je systematicky provést účastníky nejdůležitějšími změnami, které novela přinese, vysvětlit podstatu jednotlivých nově upravených či zavedených institutů a vyložit, kde novela pouze stvrdí dosavadní praxi, resp. výklad již stávajícího znění zákona, a kde bude její účinnost naopak znamenat posun oproti dosavadní úpravě.

Seminář je určen všem, kteří s právní úpravou obchodních korporací přicházejí do styku, zejména pak odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, advokátům, soudcům, vyšším soudním úředníkům, daňovým poradcům nebo auditorům, kteří se touto oblastí zabývají, jakož i členům orgánů obchodních korporací a jejich společníkům (členům, akcionářům).

Seminář se zaměří zejména na následující změny a novinky, které novela přináší:

První den semináře: 18. listopadu 2019 – pondělí – do cca 16.30

 • Obchodní korporace obecně:
  • internetové stránky
  • vkladová povinnost
  • dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně záloh na podíl na zisku
  • vypořádací podíl (obecně)
  • notářské zápisy
  • postavení členů volených orgánů
   – právnická osoby coby člen voleného orgánu
   – smlouva o výkonu funkce a odměňování
   – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce)
   – střet zájmů
   – diskvalifikace
  • koncernové právo
 • Společnost s ručením omezeným
  • podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)
  • kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)
  • společnická žaloba
  • hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování
  • rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu
  • působnost valné hromady
  • protest
  • zánik účasti
  • uvolněný podíl a vypořádací podíl
  • změny výše základního kapitálu

Druhý den semináře: 25. listopadu 2019 – pondělí – do cca 16.30

 • Akciová společnost
  • důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře
  • zaknihované a listinné akcie
  • stanovy, včetně účinnosti jejich změn
  • omezení převoditelnosti akcií
  • druhy akcií
  • podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích
  • právo na vysvětlení
  • právo podávat návrhy a protinávrhy
  • akcionářská žaloba
  • vytěsnění (squeeze out)
  • valná hromada (působnost, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
  • posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů
  • postavení představenstva a dozorčí rady
  • povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
  • zákaz konkurence
  • vysílací právo
  • monistický systém
  • změny výše základního kapitálu

Poznámka – zúčastnit se můžete buď obou dnů semináře nebo samostatně prvního či druhého dne semináře. Tyto jednotlivé dny naleznete pod čísly seminářů 19402 a 19403.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit