Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Určování rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

S rostoucím počtem přeshraničních smluvních vztahů roste i význam právní úpravy kolizních norem. Existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu nutně otevírá otázku, jakým právem se smlouva řídí. Její zodpovězení přitom nejednou (díky rozdílům v právních řádech jednotlivých států) významně ovlivňuje výsledek případného sporu. Právní úprava pravidel pro určení rozhodného práva je poměrně roztříštěná; nalézáme ji nejen ve vnitrostátních právních předpisech (zejm. v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém), ale taktéž (či možná především) v předpisech práva Evropské unie a v mezinárodních smlouvách.

Cílem semináře je poskytnout relativně podrobný výklad kolizní úpravy obsažené v Římské úmluvě o právu použitelném pro smluvní závazky a v nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), vysvětlit provázanost uvedených předpisů zejména s nařízením EP a Rady (EU) o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech č. 1215/2012 (Brusel I bis), vyložit klíčové pojmy a jednotlivá pravidla pro určení rozhodného práva, to vše s využitím dosavadní judikatury Soudního dvora.

Seminář bude zaměřen zejména na:

 • působnost Úmluvy a nařízení
  • věcná působnost (výklad pojmů „smluvní závazkové vztahy“ a „věci občanské a obchodní“, výluky z působnosti – článek 1 nařízení Řím I)
  • časová působnost
  • vztah k jiným předpisům a mezinárodním smlouvám
 • struktura kolizních norem
 • volba práva
  • forma a obsah
  • štěpení obligačního statutu
  • změna rozhodného práva a konflikt práv v čase
  • „single-country contracts“
  • „doložka o vnitřním trhu“
  • další omezení volby práva (ochrana slabší strany, imperativní ustanovení a výhrada veřejného pořádku)
 • kolizní normy v případě absence volby práva
  • princip nejužšího spojení, charakteristické plnění, domněnky v. úniková doložka
  • prodej zboží a poskytování služeb (výklad pojmů, vztah k článku 7 odst. 1 nařízení Brusel I bis)
  • smlouva, jejímž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti (vztah k článku 24 odst. 1 nařízení Brusel I bis)
  • frančízové smlouvy, smlouvy o distribuci, dražba a regulovaný trh
  • smíšené smlouvy
 • ochrana slabší strany (včetně vysvětlení vazby na úpravu ochrany slabší strany v nařízení Brusel I bis)
  • smlouvy o přepravě osob (článek 5 odst. 2 nařízení Řím I)
  • spotřebitelské smlouvy (článek 6 nařízení Řím I)
  • pojistné smlouvy (článek 7 nařízení Řím I)
  • individuální pracovní smlouvy (článek 8 nařízení Řím I)
 • kolizní normy ve specifických případech
  • smlouvy o přepravě zboží (článek 5 odst. 1 nařízení Řím I)
  • postoupení pohledávek a smluvní subrogace (článek 14 nařízení Řím I)
  • zákonná subrogace (článek 15 nařízení Řím I)
  • solidarita (článek 16 nařízení Řím I)
  • započtení (článek 17 nařízení Řím I)
 • obligační statut a jeho limity (článek 12 nařízení Řím I)
 • formální platnost (článek 11 nařízení Řím I)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit