Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Odborný program

Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2019 u obchodních společností a družstev. Tento seminář je určen zejména pro ekonomické a daňové poradce, ekonomy a účetní.

Odborný program semináře:

Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně

Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek

Daňově účinné náklady:

 • výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
 • výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
  • náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
  • náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
  • náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy)
  • náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
  • náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
  • další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
  • finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy
  • daň z nabytí nemovitých věcí – v případě koupě daňový náklad či součást pořizovací ceny nemovitosti, v případě vkladů nemovitostí do obchodní společnosti
  • náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
  • daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
  • účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného

Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv

 • Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a  dobrovolných svazků obcí

Daňově neúčinné náklady

 • pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
 • účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
 • finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
 • reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
 • náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
 • škody

Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů

 • vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů
 • možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)
 • zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem

Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů

Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit