Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní a závazkové právo

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.06.2019, 21.6., 22.6., 23.6.2019
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
19145

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Doprava na místo

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, counsel advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Cena

Vložné: 9980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Ubytování: 1800 Kč/osobu 3 noci (cena včetně 15% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 840 Kč/osobu (cena včetně 15% DPH)

Stravování: 1745 Kč/osobu – 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře (cena včetně 15% DPH)

Odborný program

Pro velký úspěch znovu zařazujeme velmi podrobný seminář k novému českému smluvnímu a závazkovému právu, který proběhl ve Starých Splavech v říjnu roku 2018.

Lektoři provedou účastníky novou právní úpravou smluv a závazků a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Úvodem rozeberou související otázky týkající se dispozitivity a kogentnosti nového civilního práva, jak se podává z posledního vývoje v teorii či judikatuře, metod jeho výkladu patrných z aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, ale i obecně právních jednání a předpokladů jejich existence i platnosti, vždy v míře nezbytné a relevantní pro smluvní a závazkovou praxi. Seminář zmapuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení, zvláště však rozebere stěžejní soudní rozhodnutí z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Oproti semináři z října 2018 lektoři do svého výkladu promítnou četnou novou judikaturu, především však změní pořadí probíraných témat, aby přednostně vyložili okruhy ze závěru rozpisu (vztahující se k zániku závazku a vybraným smluvním typům), na jejichž podrobnou analýzu na podzim nezbylo adekvátně času. Na své si tedy přijdou nejen účastníci, kteří se semináře zúčastní poprvé, ale i ti, kteří jej vyslechli v říjnu 2018.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva
  • dispozitivita / kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu
  • trendy a metody ve výkladu nového civilního práva patrné v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
 • obecné limity smluvní volnosti
  • veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva)
  • ochrana spotřebitele
  • ochrana slabší strany
 • smlouva jako právní jednání – existence, platnost a účinnost
  • zdánlivost právního jednání a její význam / důsledky
  • stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
  • relativní / absolutní neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední judikatury k neplatnosti pro rozpor se zákonem či jeho obcházení anebo počáteční nemožnost plnění)
  • forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení)
  • omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí)
  • účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, úskalí spojená s doručováním)
  • relativní neúčinnost právního jednání a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury
 • vznik smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • kdy mlčení znamená souhlas
  • adhesní smlouvy
  • (všeobecné) obchodní podmínky (a jejich následné změny)
  • smlouva o smlouvě budoucí
 • obsah smlouvy
  • výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)
  • mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
  • lichva, neúměrné zkrácení
 • změna účastníka závazku
  • postoupení pohledávky
   – které pohledávky (ne)lze postoupit
   – zákaz postoupení, jeho možné podoby a důsledky porušení
   – dohoda o postoupení, její náležitosti a vady
   – právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
   – bona fide (ne)nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
   – postavení / námitky dlužníka před / po účinnosti cesse (včetně započtení)
   – uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
   – odstoupení / změna / výpověď / zrušení smlouvy po postoupení
   – odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
   – subrogace, výkup pohledávek
  • postoupení smlouvy
  • převzetí dluhu / převzetí dluhu s jistotou / převzetí plnění
  • přistoupení k dluhu
  • převzetí majetku
  • (ne)přechod dluhů se závodem a osud jejich zajištění
 • dohoda o změně obsahu
  • privativní novace
  • dohoda o narovnání
  • kumulativní novace
  • změna obsahu závazku
 • zákonná změna obsahu
  • prodlení dlužníka / věřitele
  • vady plnění a jejich důsledky
  • podstatná změna okolností
 • splnění
  • pravidla pro započítávání obdržených plateb
  • plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
  • právní význam a rizika kvitancí
 • započtení
  • předpoklady započtení
  • právní účinky započtení
  • započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)
 • odstoupení od smlouvy
  • obecně k důvodům odstoupení
  • právní důsledky odstoupení
 • další způsoby zániku závazku
  • vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů)
  • zánik dohodou
  • výpověď
  • zákonné právo zrušit po 10 letech smlouvu na dobu určitou
  • splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele)
 • vybrané aktuální otázky z právní úpravy vybraných smluvních typů (s důrazem na poslední judikaturu)
  • darovací smlouva
  • kupní smlouva
  • smlouva o dílo
  • nájemní smlouva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit