Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-311/2008

Odborný program

Rozsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících zákonů nabyla účinnosti 1. ledna 2018. Současně byly novelizovány i prováděcí předpisy.

V době konání semináře již budou známy více než roční zkušenosti s praktickým uplatňováním novelizovaných ustanovení na úseku stavebního řádu, ale i s jejich vazbou na ustanovení nenovelizovaná. Postupně se upřesňují a stabilizují názory a výklady jednotlivých ustanovení.

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se výstavba nějakým způsobem dotýká.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona na úseku stavebního řádu, dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek a nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků. Účastníci budou rovněž informováni o další novele stavebního zákona i o rekodifikaci stavebního práva.

Odborný program semináře:

 • Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
  • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
  • stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
  • ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
  • stavební řízení
  • společné územní a stavební řízení
  • veřejnoprávní smlouva
  • certifikát autorizovaného inspektora
  • změna stavby před jejím dokončením
  • užívání stavby
  • změna v účelu užívání stavby
  • povolení odstranění stavby
  • nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení,
 • Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Informace o další novele a o připravované rekodifikaci stavebního práva
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit