Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-59/2007

Odborný program

Rozsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících zákonů nabyla účinnosti 1. ledna 2018. Současně byly novelizovány i prováděcí předpisy.

V době konání semináře již budou známy více než roční zkušenosti s praktickým uplatňováním novelizovaných ustanovení na úseku územního rozhodování, ale i s jejich vazbou na ustanovení nenovelizovaná. Postupně se upřesňují a stabilizují názory a výklady jednotlivých ustanovení.

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se výstavba nějakým způsobem dotýká.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona na úseku územního rozhodování, dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek a nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

 • Obecné informace
  • náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
  • závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území
  • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
  • účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
 • Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
  • záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
  • druhy územních rozhodnutí
  • územní řízení
  • územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
  • společné územní a stavební řízení
  • společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
  • zjednodušené územní řízení
  • veřejnoprávní smlouva
  • územní souhlas
  • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
 • Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit