Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Bytové spoluvlastnictví, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávané novele ObčZ, aktuální judikatura

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.

Odborný program

Odborný program semináře:

 • Bytové spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy
 • Vznik jednotek a jejich převody
  • Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,
  • Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
  • Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
  • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
  • Způsoby vzniku jednotky
  • Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
  • Převody jednotek, předkupní právo
  • Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
  • Práva a povinnosti vlastníků jednotek
  • Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
 • Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
 • Správa doma a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání
 • Společenství vlastníků jednotek
  • Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby)
  • Úprava obecných ustanovení o právnických osobách, úprava spolku
  • Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
  • Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
  • Kompetence společenství vlastníků jednotek
  • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
  • Péče řádného hospodáře
  • Rozhodování společenství vlastníků jednotek
  • Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
  • Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
  • Zrušení společenství vlastníků jednotek
  • Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
  • Aktuální judikatura.
  • Informace o projednávané novele úpravy bytového spoluvlastnictví v ObčZ .
  • Diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit