Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.05.2019
9.00 - cca 16.00
    —
19083

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář se věnuje vybraným (stále) problémovým otázkám závazkového (smluvního) práva podle (nového) občanského zákoníku, zejména těm, které přináší výkladové nejasnosti, a to především z pohledu praxe. Součástí semináře bude seznámení posluchačů s publikovanými (zpravidla kontradiktorními) názory (zejména v komentářích) na některé sporné otázky smluvního práva obsažené v odborné literatuře a návrhy na řešení (včetně prvních rozhodnutí soudů (k těmto otázkám).

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv.

Z odborného programu semináře:

 • Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku – podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných po nabytí účinnosti OZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy? Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Právní režim vybraných smluvních typů podle OZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích institutů, započtení, postoupení pohledávek apod. Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu OZ po nabytí jeho účinnosti? A řada dalších otázek…
 • Nad některými aplikačními problémy zásad (nového) občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování kogentnosti a dispozitivnosti?)
 • Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje?
 • Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy
 • Univerzální moderační právo soudu podle § 577 OZ? Na jaké situace toto ustanovení dopadá?
 • Aplikační otazníky § 1726 OZ
 • Některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů)
 • Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv
 • Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní? Je lepší cena důvodem pro ukončení kontraktačního procesu?
 • Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?)
 • Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout?
 • Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení
 • Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy se uplatní?
 • Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 OZ (a co smluvní pokuta?)
 • Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972
 • Některé výkladové problémy vybraných „nových“ institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku atd.)
 • Nové možnosti dispozice s promlčecí lhůtou – jejich limity, novinky ve stavení promlčecí lhůty a výkladové otazníky
 • Řada dalších problémových otázek, které se objevily v teorii i praxi
 • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit