Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka praktických knižních příruček o právu životního prostředí a ochraně dřevin

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí a praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-621/2017

Odborný program

Těžištěm nabízeného semináře budou:

  • praktické návody na vyřizování žádostí o informace i při jejich poskytování zveřejněním včetně dobrovolného,
  • rozbor častých chyb aplikační praxe i 
  • rozbor otázek dosud sporných jak z pohledu judikatury, tak aktuálních návrhů na novely zákona č. 106/1999 Sb.

Vysvětlen bude vztah zákona o svobodném přístupu k informacím:

  • k zákonu o právu na informace o životním prostředí,
  • k úpravě nahlížení do spisu ve správním řádu a 
  • k dalším relevantním předpisům (zákon o obcích, stavební zákon, ustanovení složkových zákonů v oblasti životního prostředí aj.).

S ohledem na potřeby praxe je velká pozornost věnována žádostem o informace ze správních spisů a z kontrolní činnosti.

Účastníci se rovněž dovědí o právních možnostech vyřízení šikanózních žádostí o informace (zásada zákazu zneužití práva).

Seminář je určen:

  • povinným subjektům včetně těch, které disponují informacemi o životním prostředí, zejména územním samosprávným celkům a jejich orgánům,
  • žadatelům o informace,
  • osobám, které mohou být dotčeny poskytnutím informace, např. provozovatelům a dalším osobám, které jsou povinny poskytovat veřejné správě informace o své činnosti atd.

Program:

1. Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy

Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062/2010); co je a co není komplexní speciální úpravou poskytování informací

2. Stav projednávání novel zákona č. 106/1999 Sb.

V souvislosti s GDPR je projednávána novela zákona č. 106/1999 Sb. Zároveň je Ministerstvem vnitra připravena komplexnější novela, která zavádí např. institut informačního příkazu. Obě tyto novely budou při semináři podrobně probrány.

3. Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí, osoby vykonávající působnost vztahující se k životnímu prostředí, subjekty poskytující služby, které ovlivňují stav životního prostředí

Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)

4. Poskytování informací na žádost a zveřejněním (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu), aktivní zpřístupňování informací

5. Neexistující informace, dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., absence požadované informace podle § 4 zákona č. 123/1998 Sb., zneužití práva

6. Šikanózní žádosti o informace

7. Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní, test proporcionality

Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, obchodního tajemství, informace od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, neexistující informace jako faktický důvod odmítnutí žádosti atd.

8. Vztah evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, platnost od května 2018) k poskytování informací

Změna právní důvodů poskytování osobních údajů oproti dosavadní úpravě zákonem o ochraně osobních údajů.

9. Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

Protokoly z kontrol, neukončená správní (sankční) řízení, kopie pravomocných rozhodnutí, podklady poskytnuté žadatelem, znalecké posudky a další odborné podklady, výsledky měření atd.

Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení

10. Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem, příp. dalšími zákony

11. Úhrady za poskytování informací

12. Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů včetně obecního zřízení

Ust. § 168 odst. 2 StavZ (poskytování kopie dokumentace stavby) - vztah k poskytování informací dotčenými orgány, např. orgány životního prostředí, § 39 odst. 13 zákona o odpadech (poskytování informací o jednotlivých osobách ohlašujících odpady), § 8 odst. 4 zákona o integrované prevenci (označení údajů v žádosti o IP za chráněné); § 82 písm. c) zákona o obcích (poskytování informací členu zastupitelstva obce)

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit