Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny v zákoníku práce od 2. pololetí 2018 a novela v roce 2019

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Seminář bude zaměřen na výklad a řešení praktických a aktuálních změn v zákoníku práce a z dalších pracovněprávních předpisů, které byly přijaty v roce 2018 a nabývají účinnosti ve druhém pololetí 2018. Výklad bude rovněž zaměřen na zásadní změny v zákoníku práce v roce 2019. Výčet dále uvedených oblastí není taxativní, budou řešeny i otázky, které se objeví bezprostředně před konáním semináře nebo v jeho průběhu.

Jde zejména o posuzování a řešení:

  • Změny v zákoníku práce
    • Dlouhodobé pracovní volno
    • Úpravy v dovolené
    • Nový výpočet náhrady za ztrátu na výdělku v důsledku pracovního úrazu
    • Souběh výkonu funkce (rozhodnutí Nejvyššího soudu)
    • Uplatnění zásady co není zakázáno je dovoleno – charakteristika nároků, které mohou být sjednány v pracovním poměru, zařazení těchto výdajů do nákladů zaměstnavatele
  • Ochrana osobnosti a osobních údajů podle občanského zákoníku a nařízení GDPR
  • Uplatnění občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
    • Subsidiarita (podpůrnost), výčet a charakteristika ustanovení, zajištění nároků zaměstnavatele vůči zaměstnanci, právní jednání za zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vztahy manželů na pracovišti
  • Novela zákoníku práce pro rok 2019
    • Nově v počítání dovolené
    • Úpravy v dohodě o pracovní činnosti
    • Změny v doručování písemností
    • Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo
    • Minimální a zaručená mzda – nová úprava
    • Přechod práv a povinností – nové povinnosti zaměstnavatelů
  • Zákoník práce
    • Otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání, úhrada vstupních lékařských prohlídek, uplatnění zásady rovnosti a zákazu diskriminace podle antidiskriminačního zákona, úprava zkušební doby
    • Vznik pracovního poměru – kdo může být jmenován, kdy a jak sjednat odvolatelnost zaměstnance, platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce ve vztahu k cestovním náhradám, sjednání dalších náležitostí při práci z domova, změna pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, možnost zápočtu příplatku za přesčasy do mzdy
    • Skončení pracovního poměru – sjednání jiné délky výpovědní doby, možnost odchodného, neexistence pojmu „pracovní kázeň“ a vliv na skončení pracovního poměru, důvody pro zvýhodnění zaměstnanců v odstupném i v délce dovolené na zotavenou, individuální přístup k zaměstnancům, rozdílný rozsah nároků u zaměstnanců
    • Další problémové okruhy – překročení rozsahu pracovního úvazku u dohod konaných mimo pracovní poměr, musí být v dohodě rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy v době nemoci?, jak nově posuzovat pracovní pohotovost, osobní spis zaměstnance, ochrana osobních údajů, ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a osobních práv zaměstnance, překročení plné moci zástupce zaměstnavatele apod.
    • Problémy s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zajištění nároků, delimitační dohoda, změna pracovní smlouvy
    • Kontrola léčebného režimu zaměstnavatelem, zkušenosti
  • Zákon o zaměstnanosti
    • Změny v zaměstnávání osob se ZPS
    • Vyšší příspěvky od úřadu práce
    • Jak získat nové zaměstnance – nově v zaměstnávání cizinců
    • Nelegální práce, Švarc systém
    • Agenturní zaměstnávání
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit