Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva
- první změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Odborný program

Rekodifikace soukromého práva se podstatným způsobem dotýká i oblasti tzv. „neziskové“ sféry. V prvních letech účinnosti občanského zákoníku se novinky a změny, které přinesla, pozvolna projevují i v aplikační praxi. Objevují se první interpretační otázky a problémy, jakož i první soudní rozhodnutí (vč. rozhodnutí vrchních soudů i soudu nejvyššího). Zároveň přibývají nové povinnosti, vzniklé např. v souvislosti se zřízením dvou nových evidencí k 1. 1.2018: Evidence svěřenských fondů a Evidence údajů o skutečných majitelích, které se zdaleka netýkají jen obchodních korporací, ale i fundací, spolků, ústavů, společenství vlastníků jednotek, či příspěvkových organizací.

 • Kam se posunulo české nadační právo po rekodifikaci soukromého práva? Fundace jako forma správy majetku?
 • V čem se funkčně podobá/odlišuje nadační fond od fondu svěřenského a fondu přidruženého?
 • Co změnila „první“ novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.? Co nového v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů?
 • Evidence svěřenských fondů – první zkušenosti
 • Dopady AML legislativy na „neziskové organizace“. Jaké nové povinnosti plynou ze zavedení Evidence údajů o skutečných majitelích? Kdo všechno má evidenční povinnost a kdo se do této evidence zapisuje u fundací, ústavů, obecně prospěšných společností, svěřenských fondů atd.?
 • Jaké je postavení zakladatele fundace/svěřenského fondu/ústavu?
 • Jak je nastaven právní rámec pro ústav soukromého práva a pro jaké účely jej lze využít?
 • Co napsat nebo naopak nepsat do stanov spolku? Jak stanovy interpretovat?
 • Jaký je právní režim pobočných spolků?
 • Co je a co není v rámci činnosti neziskových organizací podnikáním?

A o tom všem je nabízený seminář.

Program:

 • Základní právní rámec pro tzv. „neziskové organizace“ a novinky, které jejich postavení ovlivňují
 • Nové nadační právo (funkcionální pohled na fundace jako formy správy majetku a jejich podobnosti/rozhraničení od fondů svěřenských)
 • Ústavy soukromého práva
 • Obecně prospěšné společnosti po 1. 1. 2014
 • Související přechodná ustanovení a jejich aplikace
 • Rejstříkové souvislosti (vč. reflexe novely občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.) – Evidence svěřenských fondů
 • Evidence skutečných majitelů u fundací, ústavů, OPS, svěřenských fondů atd.
 • Aktuální související judikatura

A také:

 • Svoboda zakládání spolků, fundací, ústavů, jako základní koncepční přístup
 • Zakladatelská právní jednání a jejich obsah – nutné, vhodné změny, výkladová pravidla
 • Související přechodná ustanovení a jejich aplikace
 • Účel spolků, fundací, ústavů
 • Podnikání právnických osob založených za jiným účelem než podnikáním
 • Péče řádného hospodáře osob založených za jiným účelem než podnikáním

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit