Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak správně uzavírat smlouvy od nadpisu smlouvy až po její podpis. Seminář se bude zabývat otázkami, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv (zejména otázky výhodnosti, vyváženosti apod.), jak do smlouvy nakumulovat co nejvhodnější zajišťovací (utvrzovací) a jiné „ochranné“ instituty, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady, tipy a doporučení při uzavírání smluv.

Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání).

Na tento seminář volně navazuje vysoce prakticky zaměřený seminář k obecným otázkám problematických aspektů uzavírání smluv a možnostem výkladů různých smluvních ustanovení nazvaný „Pokročilé praktikum uzavírání smluv“, který proběhne 5. prosince 2018.

Z obsahu semináře:

 • právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014
 • kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací)
 • lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo?
 • jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání)
 • předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.)
 • jak (ne)správně označit smluvní strany a důsledky z toho vyplývající
 • nadpis smlouvy (musí být?), účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě
 • v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem?, konkludentně)
 • lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?
 • v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)
 • proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky)
 • obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky)
 • obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms 2010)
 • jak do smlouvy správně začlenit přílohy
 • zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv
 • podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy)
 • tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy a důsledky jejich porušení
 • smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?)
 • je výhodné odstoupit od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
 • úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody
 • způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.)
 • optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.)
 • zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další otázky, uznání závazku apod.)
 • technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám
 • podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?)
 • doložka o řešení sporů
 • promlčecí lhůta a dispozice s ní
 • další otázky
 • jednotlivá témata budou doplněna o pohled judikatury a praktická doporučení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit