Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
17.06.2019
9.00 - cca 16.30
    —
18349

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Více než pět let zkušeností s výkladem a aplikací nové právní úpravy obchodních korporací ukázalo na některé nedořešené problémy a legislativně technické nedostatky současného textu zákona, jež se promítají jak do diskusí teoretiků obchodního práva, tak do praktické aplikace práva obchodních korporací. To s sebou přináší i patrnou míru právní nejistoty. Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů, která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 207/0.

Návrh se snaží některé otázky vyjasnit, jiné však nastoluje. Jakkoliv zatím není zřejmé, zda a v jakém znění nakonec bude schválen, je užitečné vědět, s jakými změnami a řešeními počítá. Seminář osvětlí stěžejní body návrhu, posuny, k nimž došlo v rámci legislativního procesu, jakož i jejich možné dopady na korporační praxi.

Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky:

 • v obecné části zákona o obchodních korporacích
  • vnášení nepeněžitých vkladů
  • rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, podíl na zisku, zálohy
  • vypořádací podíl
  • věcná práva váznoucí na podílu
  • právnická osoba jako člen voleného orgánu
  • konflikt zájmů
  • povinnosti členů volených orgán
  • smlouva o výkonu funkce, odstoupení z funkce
  • vyloučení z funkce
  • zvláštní povinnosti při úpadku
  • vyloučení z výkonu funkce
  • podnikatelská seskupení, zpráva o vztazích, ochrana mimostojících společníků
 • v právní úpravě osobních společností
  • postavení společníků
  • neplatnost rozhodnutí společníků
  • důvody zrušení společnosti
  • změny v komanditní společnosti
 • v právní úpravě společnosti s ručením omezeným
  • druhy podílu
  • náležitosti společenské smlouvy
  • způsoby ukončení účasti ve společnosti
  • práva společníků (hlasovací právo)
  • osvědčování rozhodnutí valné hromady notářským zápisem
  • rozhodování valné hromady per rollam
  • změny v postavení jednatele a dozorčí rady
  • přezkum platnosti usnesení valné hromady (zejm. úprava protestu)
  • převody podílu, nakládání s uvolněným podílem
  • změny výše základního kapitálu
 • v právní úpravě akciové společnosti
  • druhy a formy akcií
  • kusové akcie
  • zaknihované akcie
  • rozhodný den
  • náležitosti stanov
  • práva akcionářů (podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, právo na vysvětlení a dávat návrhy a protinávrhy)
  • vytěsnění
  • valná hromada a přezkum platnosti usnesení valné hromady (zejm. úprava protestu)
  • monistický systém
  • dualistický systém
  • změny výše základního kapitálu
 • v souvisejících předpisech
  • v notářském řádu (notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, notářský zápis o souhlasu uděleném mimo zasedání orgánu, notářské zápisy při rozhodování per rollam)
  • v občanském zákoníku (uchovávání zápisů z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby, hromadné listiny)
  • v zákoně o veřejných rejstřících (změny v zapisovaných skutečnostech, zrušení obchodní korporace z důvodu neuložení účetní závěrky do sbírky listin)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit