Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny od roku 2019. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti,
 • místo plnění a změna pravidel pro digitální služby,
 • uplatňování DPH u poukazů v roce 2019,
 • základ daně a jeho opravy, včetně oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
 • sazby daně v roce 2018 a očekávané změny od roku 2019,
 • nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, v případě oprav nedoložených zničení, ztrát či odcizení majetku, uplatnění úpravy odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku a další změny od roku 2019,
 • režim přenesení daňové povinnosti a změny od roku 2019.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2018 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2019, a to zejména:

Aktuální legislativa:

 • A. Změny zdaňování příjmů právnických osob v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od ZO započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména
  • úpravy u poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání
  • zpřesnění pravidel pro finanční leasing
  • narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce
  • nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem
  • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k  cesím nájemní smlouvy
  • stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví – peněžní dary na pořízení hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby
  • změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů
 • B. Schválené a připravované změny od zdaňovacího období započatého v roce 2019
  • Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
   – pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
   – zdanění při odchodu – přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
   – obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
   – pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
  • Reakce na implementaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 9 do práva Evropské unie
   – klasifikace finančních nástrojů a způsob zachycení rozdílů ze změn v oceňování: pro daňové účely nutné úpravy základu daně
  • Daňový režim kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotu
 • C. Aktuálně k vybraným otázkám, zejména k úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2018, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2018 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
– rekapitulace významných změn v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.),
– změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2019,
– vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
– další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit