Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2018 a na změny v uplatňování DPH od roku 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019,
 • změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019,
 • praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
 • místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
 • uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
 • vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
 • sazby daně v roce 2018 a změny od roku 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci,
 • nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny od roku 2019,
 • režim přenesení daňové povinnosti a změny od roku 2019,
 • správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny od roku 2019,
 • aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny od roku 2019.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad změn schválených v rámci „daňového balíčku 2017“ a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména:

 • A. Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob, některé zastávky jsou na znamení, určitě zastavíme:
  • úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
  • náklady uznatelné až při zaplacení
  • pohledávky a zaniklé a neuhrazené závazky
  • bezúplatné příjmy
  • kursové rozdíly, veřejnoprávní pojištění a DPH
  • manka a škody
  • závodní stravování, očkování zaměstnanců a další benefity
 • B. Změny ZDP a ZoR v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od ZO započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména
  • úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek
  • zpřesnění pravidel pro finanční leasing
  • narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce
  • nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem
  • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k cesím nájemní smlouvy
  • stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví - peněžní dary na pořízení
  • hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby
  • změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů
 • C. Schválené a připravované změny od zdaňovacího období započatého v roce 2019
  • Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
   – pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
   – zdanění při odchodu-přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky
   – do zahraničí
   – obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
   – pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a
   – hybridní nesoulady
  • Reakce na implementaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 9 do práva Evropské unie – klasifikace finančních nástrojů a způsob zachycení rozdílů ze změn v oceňování: pro daňové účely nutné úpravy základu daně
  • Daňový režim kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotu

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2018, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2018 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.), případné změny pro rok 2019
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2018 a 2019,
 • Vybrané účetní metodické oblasti:
  • Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
  • Oceňování zásob
  • Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
  • Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
  • Kapitálové operace
  • Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně
 • informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2018, například:
  • vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
  • vyplňování účetních výkazů,
  • sestavení přílohy k účetní závěrce,
  • cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
  • případné změny v účetních předpisech pro rok 2019,
  • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
  • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit