Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.11.2018
9.00 - cca 16.00
    —
18314

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o účetním i daňovém zachycení nakládání s hmotným a nehmotným majetkem u právnických osob. Výklad bude soustředěn na znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2018.

Odborný program semináře:

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů

 • Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  • definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
 • Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  • pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové prostory
  • samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
 • Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
 • Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný

Hmotný majetek ve smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vymezení hmotného majetku pro účely zákona daních z příjmů: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí, nedílná součást budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
 • Nehmotný majetek ve smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • vymezení nehmotného majetku, odpisování
  • technické zhodnocení nehmotného majetku
 • Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel Výčet odpisovatelů rozšířen o:
  • příspěvkovou organizaci územního samosprávního celku nebo dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření
  • dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
  • poplatníka, který není nájemcem ani uživatelem a provedl na užívaném majetku technické zhodnocení
 • Daňové odpisování majetku
  • stanovení vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
  • úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
  • vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny
 • Metody uplatňování daňových odpisů
  • odpisy rovnoměrné, zrychlené,„ časové měsíční odpisy“, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
  • fakultativnost při uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů, vyvolnění doby odpisování nehmotného majetku
 • Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
  • majetek nabytý výplatou ze svěřenského fondu
 • Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně, vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody
  • stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla
 • Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
 • „Podlimitní hmotný a nehmotný majetek“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 01,02
 • Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného a nehmotného majetku“
 • Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
 • Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
 • Odpisy u majetku ve spoluvlastnictví

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit