Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.12.2018
9.00 - cca 16.00
    —
18289

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Ing. Tomáš Sklenář

poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-101/2013

Odborný program

Rozsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících zákonů nabyla účinnosti 1. ledna 2018. Následně byly novelizovány prováděcí předpisy.

V době konání semináře již budou roční zkušenosti s praktickým uplatňováním novelizovaných právních předpisů, ale i s jejich vazbou na ustanovení nenovelizovaná. Po ročním období se upřesňují, někdy i posouvají a postupně stabilizují názory a výklady jednotlivých ustanovení. S tímto nejaktuálnějším upřesněným a mnohdy i novým pohledem budou komentovány hlavní části novelizovaných ustanovení.

Výklad bude zaměřen zejména na:

Na úseku územního plánování:

 • zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení, možnost aktivního přístupu investora,
 • změny v nabývání účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a změn ÚP a RP,
 • nové požadavky na obsah územně plánovacích dokumentací,
 • územní plán s prvky regulačního plánu,
 • případy, kdy se nepoužijí územní plán nebo zásady územního rozvoje pro rozhodování a jak se v takových případech postupuje,
 • závazná stanoviska orgánů územního plánování a kdy nejsou potřeba,
 • kdy se nepřihlíží k stanoviskům a závazným stanoviskům dotčených orgánů,
 • rozhodování v nezastavěném území, vztah územního plánu a § 18 odst. 5 zákona,
 • rozhodování v územních rezervách,
 • po jaké době jsou územně plánovací dokumentace nepřezkoumatelné,
 • kdy smí investor nechat zpracovat územní studii a co je podmínkou jejího použití,
 • významné změny týkající se pořizování a obsahu územně analytických podkladů,

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu:

 • náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů,
 • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru,
 • námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti,
 • záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení,
 • stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,
 • jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení,
 • územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • společné řízení,
 • společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • změny při ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací,
 • změny ve stavebním řízení a při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,
 • změny v kolaudaci staveb,
 • účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona,
 • prováděcí vyhlášky a co z nich vyplývá nového.

Podstatná část semináře nebude pouhým komentováním jednotlivých ustanovení, ale bude zaměřena na praktickou aplikaci těch částí právních předpisů, které mohou vést ke zjednodušení a zkrácení postupů a na ty části stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, které působí problémy v praxi. Okomentován bude i vztah stavebních předpisů a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Součástí semináře bude i velký blok dotazů a odpovědí.

Seminář bude výjimečný i tím, že jeho lektoři jsou spoluautory právních předpisů jak na úseku územního plánování, tak na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a pokrývají tedy celou problematiku stavebního zákona.

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, pořizovatelům územně plánovací dokumentace, orgánům územního plánování vydávajícím závazná stanoviska, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování a výstavba nějakým způsobem dotýká.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit