Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY - výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení vzniku povinnosti přiznat daň,
 • sazeb daně v roce 2018,
 • aktuálních pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně se zaměřením na vyrovnání a úpravu odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku,
  • režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2018,
 • aktuální problémy v oblasti správy DPH v roce 2018,
 • kontrolní hlášení v roce 2018.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2017, výklad změn schválených v rámci daňového balíčku od zdaňovacího období započatého v roce 2018 a informace o připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména:

 • a) shrnutí změn a vybrané problémy při zjištění základu daně z příjmů a správný postup při úpravě výsledku hospodaření pro zjištění základu daně z příjmů za zdaňovací období započaté v roce 2017, zejména u položek, které jsou uznatelné až při zaplacení, pohledávek a zaniklých závazků, zdanění bezúplatných příjmů, distribuce vlastního kapitálu a majetku
 • b) změny ZDP a ZoR v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na jejich správné použití již za ZO započaté v roce 2017, od nabytí účinnosti 1. 7. 2017 a od ZO započatého po nabytí činnosti, tj. zpravidla od 1. 1. 2018, zejména
  – úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek
  • zpřesnění pravidel pro finanční leasing
  • narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce
  • nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem
  • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce/, ale bohužel bez řešení cese nájemní smlouvy, včetně aktuální judikatury k této problematice
  • stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví - peněžní dary na pořízení hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby
  • změny v odpisování nehmotného majetku spoluvlastnických podílů
 • c) připravované změny od zdaňovacího období započatého v roce 2019, zejména k Implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2017, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2017 nebo 2018 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • rekapitulace významných změn v účetních předpisech v letech 2016 a 2017 (nové kategorizace účetních jednotek, nové kategorizace konsolidačních skupin, nové definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.),
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2018,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit