Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

asistent soudce Nejvyššího správního soudu

Mgr. Eva Vávrová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-1023/2012

Odborný program

Obsahem semináře bude podrobné seznámení se s problematikou námitek, které vlastníci sousedních pozemků uplatňují v územním a stavebním řízení. Každá nová stavba s sebou přináší změnu poměrů v území, na což vlastníci okolních nemovitostí přirozeně reagují. Kromě toho, že mohou stavební úřad upozornit na možný rozpor navržené stavby s veřejnoprávními předpisy, uplatňují v podaných námitkách zejména své soukromé zájmy. Některé z nich jsou částečně regulovány veřejným právem (např. zájem na oslunění obytných místností, možnosti zastavět svůj pozemek apod.). Jiné se však opírají výhradně jen o právo soukromé (např. zájem na zachování soukromí, výhledu, hodnoty nemovitosti apod.). Kdo je oprávněn takové námitky vznášet? Má je stavební úřad hodnotit výhradně jen podle norem veřejného práva nebo je povinen přihlédnout i k právní úpravě v  občanském zákoníku? Kdy je třeba námitky vznést a jak se lze proti závěrům stavebního úřadu bránit? Jedná se o problémy, u nichž se občané a jejich právní zástupci střetávají se státní správou poměrně často. Přesto je tento seminář jedním z prvních pokusů zpracovat tuto problematiku systematicky a uceleně, a to včetně soudní judikatury. Lektoři zohlední též aktuální novelu stavebního zákona účinnou od 1. ledna 2018.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením, na něž se účastníci územních a stavebních řízení nejčastěji obracejí.

Na tento seminář přímo navazuje část II. „Námitky sousedů proti stavbě – příklady a cvičení“ (která se koná 29. května 2018), proto doporučujeme po tomto semináři absolvovat i část II.

Obsah semináře:

 • Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu
 • Neurčité právní pojmy v prováděcích předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty)
 • Námitky existence práva či rozsahu vlastnických práv (hranice pozemků, věcná břemena, nájemní smlouvy, vydržení apod.) - význam a rozsah zákazu činit si o nich úsudek
 • Námitky proti umístění stavby (např. znemožnění zástavby, zastínění, narušení soukromí, ztráta výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušení statiky sousední stavby)
 • Námitky proti užívání stavby (např. hluk a vibrace, znečištění ovzduší, prach, kouř a zápach, podmáčení, pevné a tekuté odpady, obtěžování světlem)
 • Kdo může námitky uplatňovat (účastníci územního a stavebního řízení)
 • Kdy vznášet jaké námitky (územní plánování, doručování v územním řízení, informační povinnost stavebníka, nahlížení do spisu, pravidla koncentrace řízení, zjednodušené procesy)
 • Co lze namítat (obsahové omezení námitek)
 • Jak a proti čemu lze námitky uplatnit (podklady pro rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených orgánů, předběžné otázky a přerušení řízení)
 • Odraz námitek ve výsledku povolovacího procesu (podmínky v rozhodnutí a ve zjednodušených procesech, dohoda účastníků)
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního úřadu
 • Jak řešit obtěžování prováděním stavby
 • Námitky sousedů v judikatuře českých soudů
 • Námitky sousedů v praxi veřejného ochránce práv

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit