Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Ochrana životního prostředí a nový občanský zákoník

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI/Wolters Kluwer, podzim 2018). Lektorka je rovněž spoluatorka publikace: Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018.

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI/Wolters Kluwer, podzim 2018)

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář poskytne výklad institutů „nového“ občanského zákoníku významných z pohledu problematiky životního prostředí, ať již orgánů vykonávajících veřejnou správu životního prostředí, nebo vlastníků a správců pozemků a movitých věcí (např. odpadů), resp. zvířat.

Seminář objasní principy vztahu veřejného práva, a tedy i práva životního prostředí a práva soukromého. Vycházejíce ze struktury občanského zákoníku, lektoři rozeberou občanskoprávní úpravu osob a ochrany osobnosti, věcí, vlastnického práva a jiných věcných práv, smluvní právo a odpovědnost za škodu v tom rozsahu a v těch souvislostech, jaké jsou významné pro ochranu životního prostředí. Od pořizování obrazových a zvukových záznamů účastníky řízení a správními orgány a jejich použitelnosti jako důkazů ve správním řízení, přes práva a povinnosti vlastníků pozemků, dřevin, lesů, zvířat, movitých věcí typu odpadů, až po otázky občanskoprávní odpovědnosti za škodu a veřejnoprávní deliktní odpovědnosti.

Seminář je určen:

 • Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. vodoprávní úřady, orgány ochrany přírody a orgány státní správy lesů)
 • Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat
 • Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde o občanskoprávní souvislosti jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí

Program:

 • Vztah soukromého a veřejného práva
  • Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další
 • Osoby, ochrana osobnosti člověka, spolky
  • Ochrana osobnosti – právo žít v příznivém životním prostředí, ochrana soukromí, projevů osobní povahy, pořizování obrazových a zvukových záznamů ve světle dosavadní judikatury
  • Změna právní úpravy sdružovacího práva – občanská sdružení a jejich organizační jednotky podle § 70 odst. 2 ZOPK – spolky a pobočné spolky
 • Věci a práva k nim, odpovědnost vlastníka anebo uživatele pozemku za stav pozemku z pohledu různých veřejnoprávních předpisů
  • Věci opuštěné (věci, které nikomu nepatří a jejich přivlastnění), věci ztracené a věci skryté; odpad jako věc opuštěná?
  • Znovuzavedení zásady „superficies solo cedit“ („povrch ustupuje půdě“) – nadzemní stavba jako součást pozemku, stavba ve veřejnoprávním x soukromoprávním pojetí, vodní díla jako stavby, rostlinstvo (dřeviny) jako součást pozemku, stromy na „stavbách“ (vlastník stavby x vlastník pozemku), součást a příslušenství věci, silniční vegetace, judikatura k odpovědnosti za silniční vegetaci v průjezdních úsecích a novela zákona o pozemních komunikacích č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. 12. 2015
  • Strom společný (strom na hranici pozemků, strom na pozemku ve spoluvlastnictví), rozhodování o společné věci, specifika bytového spoluvlastnictví (SVJ a vlastníci jednotek), význam pro povolování kácení podle § 8 odst. 1 ZOPK a jiná řízení orgánů životního prostředí týkající se společné věci
  • Rozhrady (§ 1024 - 1028 NOZ)
  • Případy veřejnoprávní odpovědnosti vlastníka nebo uživatele pozemku za závadný stav na pozemku
 • Živá zvířata (§ 494 NOZ)
  • Zvláštní význam a hodnota zvířete jako smysly nadaného živého tvora
  • Užití ustanovení o věcech na živé zvíře
 • Stromy v rámci sousedského práva
  • Imise (např. stínění)
  • Podrosty a převisy
  • Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků
 • Smluvní právo – lesní pacht, smlouvy a veřejnoprávní povinnosti, vztah k deliktní odpovědnosti
  • Význam smluv pro otázky veřejnoprávní odpovědnosti za porušení povinností stanovených předpisy v oblasti životního prostředí (např. smlouvy mezi subjekty nakládajícími s odpady)
  • Odchylky lesního pachtu od obecné úpravy
 • Lesní služebnosti
  • Věcná břemena (služebnosti) a lesní pozemky
  • Podmínky zatížení lesního pozemku pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů
  • Služebnost průhonu na lesních pozemcích
 • Odpovědnost za škodu a újmu v životním prostředí
  • Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám na přírodě a životním prostředí (§ 2901 NOZ), žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy
  • Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních)
  • Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit