Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Velká novela stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Ing. Tomáš Sklenář

poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-101/2013

Odborný program

Rozsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících zákonů vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 225/2017 Sb. a účinnosti nabyla 1. ledna 2018. Společné povolení zahrnující nejen územní rozhodnutí, stavební povolení a proces EIA, ale i řadu dalších dosavadních samostatných povolení, které orgány nově smějí společné povolení vydávat a jak je zajištěna koordinace využití území, které dosavadní postupy jsou zachovány, výrazné zkrácení procesu změn územně plánovací dokumentace, nepoužití částí územně plánovacích dokumentací při rozhodování, v kterých případech se nepřihlíží ke stanoviskům a závazným stanoviskům dotčených orgánů, námitkám a připomínkám, další urychlení povolování projektů společného zájmu EU, nový vztah k soudním přezkumům i přezkumům podle správního řádu a spoustu dalších změn zákonů vám podrobně vysvětlí jejich spoluautoři, lze proto očekávat nejaktuálnější informace.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona a vybraných částí změn souvisejících zákonů, dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek a nedílnou součástí semináře bude i blok odpovědí na dotazy účastníků.

Jedná se o jediný seminář, na němž se budou podílet spoluautoři obou částí novely stavebního zákona - územního plánování i stavebního řádu.

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, pořizovatelům, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování a výstavba nějakým způsobem dotýká.

Program semináře:

Na úseku územního plánování novela řeší zejména:

 • náležitosti stanovisek dotčených orgánů k ÚPD,
 • závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití území,
 • upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného území,
 • rozšíření úkolů územního plánování,
 • změny týkající se územně analytických podkladů a územních studií,
 • změny v nabývání účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a změn ÚP a RP,
 • zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení,
 • změny v obsahu územního plánu a případy jeho nepoužití a nepoužití ZÚR pro rozhodování,
 • povinnosti zveřejňování na webu,
 • změny v přezkumech opatření obecné povahy podle soudního řádu správního a podle správního řádu,
 • změny v souvisejících zákonech, zejména zákona o urychlení výstavby veřejné infrastruktury.

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu novela řeší zejména:

 • náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů,
 • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru,
 • námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti,
 • záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení,
 • stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,
 • jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení,
 • územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • společné řízení,
 • společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • změny při ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací,
 • změny ve stavebním řízení a při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,
 • změny v kolaudaci staveb,
 • účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit