Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.06.2018
9.00 - cca 16.00
    —
18091

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK I./PV-663/2005

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), který nabyl účinnosti 1. července 2017 a s prvními zkušenosti s aplikací této nové normy v praxi. Tento nový zákon nahradil dosavadní úpravu přestupků nepodnikajících fyzických osob obsaženou v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho přinesl úplně novou obecnou úpravu, jak hmotněprávní tak procesní, týkající se dosavadních správních deliktů právnických osob a podnikatelů, které jsou rovněž zahrnuty pod obecný pojem „přestupek“, což představuje vůbec první obecnou úpravu této oblasti správního trestání po r. 1990. Výklad je podobně jako nový zákon rozdělen do dvou základních částí. V první části je věnována pozornost působnosti zákona, definici pojmu přestupek a jednotlivým druhům přestupků (přestupky nepodnikajících fyzických osob, přestupky právnických osob a přestupky podnikatelů), jakož i podmínkám odpovědnosti a zániku odpovědnosti za přestupek a přechodu odpovědnosti za přestupek na právního nástupce. Dále se výklad zaměří na druhy sankcí za přestupky a podmínky pro jejich ukládání a na ochranná opatření. Druhá část výkladu se týká procesních otázek, tzn. zvláštních pravidel řízení o přestupcích ve vztahu k obecné úpravě správního řízení ve správním řádu, počínaje postupy před zahájením řízení přes zahájení a průběh řízení o přestupku a vymezení jeho účastníků až po zvláštnosti rozhodnutí o přestupku a specifika odvolacího řízení. Pozornost bude věnována rovněž zvláštním druhům řízení o přestupku a zvláštním postupům po právní moci rozhodnutí o přestupku. Výklad je doplněn odkazy na použitelnou judikaturu zejména správních soudů vztahující se k dosavadní právní úpravě správního trestání. Pozornost je věnována rovněž hlavním principům zákona, kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Program:

 • Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona)
 • Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků
  • přestupky nepodnikajících fyzických osob
  • přestupky podnikajících fyzických osob
  • přestupky právnických osob
 • Podmínky odpovědnosti za přestupek podle jednotlivých druhů přestupků
 • Zánik odpovědnosti za přestupek a přechod odpovědnosti za přestupek
 • Sankce za přestupek a podmínky jejich ukládání, ochranná opatření
 • Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu
 • Postup před zahájením řízení o přestupku
 • Zahájení a průběh řízení o přestupku
 • Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení
 • Zvláštní druhy řízení o přestupku
 • Rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení
 • Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 • Evidence přestupků
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit