Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK I./PV-946/2005

Odborný program

Obsah semináře bude zaměřen na vzájemný vztah jednotlivých ustanovení zákona č. 500/ 2004 Sb., správního řádu, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Soustředí se zejména na zvýšení potřebných znalostí obou předpisů a jejich aplikaci úředníky územních samosprávných celků a správních úřadů. Zaměří se na jednotlivé kroky v řízení o přestupcích při rozhodování o vině a trestu v první instanci a v odvolacím řízení. Cílem bude i zobecnit některé zkušenosti z dosavadní praxe.

Program semináře:

 • základní formy činnosti správních úřadů
 • zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích)
 • definice správních orgánů

Řízení před orgánem I. stupně

 • oznamování přestupků
  • přijímání podnětů
 • úkony před zahájením řízení
  • věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost
  • předání věci
  • odložení věci
 • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD
  • účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO)
  • osoba přímo postižená spácháním přestupku
  • zákonný zástupce mladistvého obviněného
  • OSPOD
 • překážky v řízení
 • průběh řízení
 • zahájení řízení z moci úřední
  • zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
 • řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení
 • právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí
 • ústní jednání
 • dokazování
 • zajištění průběhu řízení
  • záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby
 • přerušení řízení
 • zastavení řízení
 • rozhodnutí, narovnání
  • výroková část rozhodnutí o přestupku
 • zvláštní druhy řízení
  • společné řízení
  • řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení
  • příkaz, příkaz na místě
 • Odvolací řízení
 • osoby oprávněné podat odvolání
 • odvolání a postup orgánu prvního stupně
 • řízení u odvolacího správního orgánu
 • Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 • nové rozhodnutí
 • přezkumné řízení
 • přezkum příkazu na místě
 • přechod pokuty na právního nástupce PO
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • výkon působnosti
 • evidence přestupků (zápis do evidence, námitkové řízení)
 • využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
 • přehled přestupků
 • přechodná ustanovení

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit