Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kapitálové obchodní společnosti - čtyři roky poté

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.11.2017, 1.12.2017, 2.12.2017, 3.12.2017
1. den - 11.00 - 19.00 (s přestávkou na oběd), další dny - 9.00 - 18.00 (s přestávkou na oběd), poslední den - 9.00 - 13.00 (event. do 14.00) + oběd
    —
17342

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mnoho nejasností. Některé postupně vyjasňuje judikatura i odborná diskuse. Další průběžně vyvstávají. Cílem semináře je zmapovat maximum známých výkladových a aplikačních nesnází, zrekapitulovat aktuální stav odborné diskuse nad nimi i existující judikaturu a nastínit řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v odborné literatuře, judikatuře, ale (v poslední době též) v právní úpravě (viz hned několik novel zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, zákona o obchodních korporacích i občanského zákoníku).

Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní rejstřík
  • povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti
  • dokumenty povinně zakládané do sbírky listin
  • zápis notářem – předpoklady, praktické zkušenosti
  • účinnost zápisu a jeho okamžik, úskalí spojená se zveřejněním
  • rejstříkový přezkum platnosti usnesení valné hromady
  • evidence skutečných majitelů (kdo skutečný majitel, jak zjišťovat / evidovat / zapisovat?)
 • [jednání za společnost]
  • rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu
  • způsob zastupování a jeho nedodržení
  • plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (včetně výkladu k mezím přípustnosti tzv. neomezených plných mocí)
  • jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti
  • vnitřní omezení a jejich nedodržení
  • zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování
  • zastupování vůči zaměstnancům / v řízení před soudem
  • zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady)
  • prokura
  • úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
  • pasivní jednatelství (doručování společnosti) / přičítání vědomí / dobré / zlé víry společnosti (stačí zlá víra jednoho z členů kolektivního orgánu?)
 • orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
  • valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, návrhy a protinávrhy v AS – důsledky včasného nedoručení předem, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení)
  • jediný společník a jeho rozhodování (kdy jediný společník a kdy „jednoosobní“ zasedání valné hromady? co akcie ve správě různých složek státu? právní jednání jediného společníka či rozhodnutí orgánu? per rollam rozhodování jediného společníka?)
  • pravidla pro rozhodování a soudní přezkum platnosti usnesení dalších orgánů společnosti
 • postavení člena voleného orgánu
  • funkční období a jeho délka
  • vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce, včetně důsledků odstoupení v nevhodnou dobu, právní postavení náhradníků / členů, jejichž výkon funkce pozastaven)
  • jmenování chybějících členů / opatrovníka soudem
  • povinná / možná participace zaměstnanců na řízení AS
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů)
  • souběhy funkcí
  • péče řádného hospodáře
  • (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
  • odpovědnost za škodu a ručení za dluhy společnosti, insolvenční delikty
  • přímá odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu funkce třetím osobám
  • specifika postavení zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu, vůči společnosti / členovi, tj. zastoupené osobě / třetím osobám
 • vliv / ovládání / koncern / ručení společníků a dalších osob za dluhy
  • vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika
  • diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce
  • povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení
  • koncernové „privilegium“ (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) – předpoklady, důsledky, úskalí
  • náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • nástroje ochrany mimostojících společníků
 • podíl / akcie a dispozice s nimi
  • druhy podílů a jejich zápis do obchodního rejstříku (podíl v SRO bez hlasovacích práv? / bez podílu na zisku? / bez práva na informace a dalších kontrolních práv? / kdy odchylka od dispozitivní úpravy založí zvláštní druh podílu) / druhy akcií (akcie bez hlasovacích práv / podílu na zisku?) / úskalí konstitutivního zápisu druhu v AS
  • vznik / zánik účasti / důsledky prohlášení akcií / kmenových listů za neplatné a soudní přezkum takového rozhodnutí
  • aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám, náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je podíl, odpovědnost za vady podílu / akcií)
  • rozdělení podílu (při převodu části podílu / změnou společenské smlouvy / jednostranným právním jednáním společníka adresovaným společnosti) / spojování podílů (nabytím dalších / jednostranným právním jednáním adresovaným společnosti)
  • druhý manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
  • zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl
 • majetková a finanční struktura společnosti
  • vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků, i v AS)
  • rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení), rozdělování jiným osobám než společníkům, rozdělování v jiném poměru, než určují společenská smlouva / stanovy, vracení příplatku do vlastního kapitálu v AS (bez ohledu na velikost podílu na zisku / jiných vlastních zdrojích?)
  • (limity) revokace / změny usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
  • přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh a navazující praktické nesnáze
  • vypořádací podíl v SRO a limity pro způsob jeho určení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit