Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.02.2017
9.00 - cca 15.00
    —
17028

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Odborný program

Dnem 1. 7. 2016 nabyla účinnosti první část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. V souvislosti s tím český Parlament schválil nový zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (zákon č. 297/2016 Sb.) a změnový zákon, který novelizuje přes 60 jiných zákonů, zejména všech procesních řádů (OSŘ, TŘ, SŘS, ZŘS, SŘ, DŘ, NŘ, IZ), zákonů tvořících páteř českého eGovernmentu (zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o základních registrech, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon o elektronických komunikacích, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o registru smluv), ale i řady dalších předpisů operujících s možnostmi elektronických dokumentů, podpisů a podání (katastrální zákon, stavební zákon, autorský zákon, zákon o veřejných rejstřících osob, služební zákon, zákoník práce, zákon o střetu zájmů, zákon o archivnictví a spisové službě ad.). Zároveň jím došlo ke zrušení a nahrazení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Nařízení eIDAS je od 1. 7. 2016 přímo aplikovatelný právní předpis EU, který je třeba znát a používat. Od r. 2018 dojde navíc k povinnému uznávání notifikovaných elektronických identit osob ze všech členských států EU. Nařízení eIDAS upravuje většinu relevantních otázek elektronizace, od elektronické identity, přes elektronické podpisy, pečetě a razítka, elektronické dokumenty a jejich právní relevanci až po elektronické doručování. Vytváří obecné právní prostředí pro elektronizaci agend a právního styku a týká se soukromé i veřejné sféry; od občanů, přes podnikatele, advokáty, daňové poradce, auditory, notáře, soudní exekutory, až po úředníky a zaměstnance všech orgánů veřejného sektoru, kteří by se s novinkami měli seznámit. Seminář je doplněn tématem odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti.

Odborný program semináře:

 • elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy
 • elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva
 • eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy
 • eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy
 • zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • pravidla pro služby vytvářející důvěru, zejména u elektronických transakcí
 • elektronické podepisování dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam
 • elektronické pečetění dokumentů a jejich opatřování elektronickým časovým razítkem
 • zápis dat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu a jeho použití
 • služby elektronického doporučeného doručování, využití datových schránek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • certifikační služby pro autentizaci internetových stránek
 • přechodná ustanovení, uznávání zahraničních elektronických identit
 • vztah elektronických forem komunikace k vedení správních a soudních spisů, přijímání podání, vydávání listinných a elektronických rozhodnutí a jiných aktů, vedení spisu, práce s ním a archivace
 • aktuální judikatura k otázkám elektronického právního jednání, elektronického doručování a e-Governmentu
 • odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
 • dotazy, diskuse, praktická doporučení, příklady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit