Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní vztahy k dřevinám a porostům ve správní i soudní praxi

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

právní specialistka na veřejnou správu a životní prostředí, v letech 2004 až 2023 členka rozkladové, legislativní a výkladové komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, autorka praktického komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny a řady dalších publikací z práva životního prostředí a správního práva

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí a praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář poskytne kompletní přehled o právních vztazích k dřevinám rostoucím mimo les i lesním porostům, z pohledu veřejnoprávních předpisů i občanského zákoníku, z pohledu orgánů státní správy, vlastníků a správců, obecních samospráv i ekologických spolků.

V občanskoprávní části budou objasněna ustanovení nového občanského zákoníku o stromech v rámci sousedského práva a jejich vztah k veřejnoprávním předpisům, zejména kompetencím orgánů ochrany přírody. Dále budou prezentovány zkušenosti z judikatury civilních soudů i vlastních kauz přednášejících k frekventovanému tématu odpovědnosti vlastníka za škodu způsobenou pádem stromu či větví, včetně odpovědnosti vlastníka lesa vůči návštěvníkům a vlastníkům nemovitostí ohrožených vlivy z lesa.

Významný prostor je věnován povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, což je nejfrekventovanější agenda v oblasti ochrany přírody, se kterou se potýkají i nejmenší obecní úřady, a která přitom nezřídka vede až k soudním sporům.

V oblasti ochrany lesních porostů budou mj. objasněny vztahy mezi lesním zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny, zejména v případě lesů národních parků a národních přírodních rezervací. Dále bude objasněn právní rámec uplatňování škod na lesních dřevinách, zejm. škod způsobených zvěří, a to i ve vazbě na zákon o myslivosti.

Seminář je určen:

 • Úředníkům orgánů ochrany přírody, kteří vykonávají státní správu dřevin rostoucích mimo les včetně památných stromů (ať již v prvním stupni, nebo jako odvolací orgány), včetně dozoru (obecní/městské úřady, krajské úřady, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí)
 • Úředníkům orgánů státní správy lesů (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo zemědělství)
 • Vlastníkům mimolesních dřevin (zejména obce, města)
 • Vlastníkům lesů, odborným lesnickým subjektům (např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů)
 • Subjektům, které vykonávají správu dřevin v souvislosti se zájmy chráněnými zvláštními zákony: správci vodních toků (zejména s.p. Povodí), vlastníci vodních děl, provozovatelé zařízení podle energetického zákona (ČEZ, ČEPS, e.on atd.), správci pozemních komunikací (ŘSD ČR, krajské SÚS), Správa železniční dopravní cesty atd.
 • Ekologickým spolkům, poradnám a občanům zapojujícím se do ochrany dřevin

Program:

 • Ochrana dřevin rostoucích mimo les a ochrana lesa (lesních porostů), ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - odlišné principy, prameny, vztahy
 • Dřeviny z pohledu občanského práva, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu mimolesního, lesního, odpovědnost vlastníků lesa a odpovědnost vlastníků nemovitostí ohrožených z lesa
 • Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, aktuální legislativní vývoj (novela ZOPK spojená s novelou zákona o drahách - zákon č. 319/2016 Sb. s účinností od 1. 4. 2017; vládní návrh novely ZOPK spojený s novelou stavebního zákona), metodické materiály MŽP
 • Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození ořezem
 • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin, silniční vegetace v průjezdních úsecích pozemních komunikací
 • Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny
 • Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení, kácení na předchozí písemné oznámení, kácení v krajní nouzi
 • Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
 • Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les a nejčastější chyby aplikační praxe. Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí
 • Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí; obecně závazné vyhlášky obcí k ochraně veřejné zeleně
 • Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les, omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
 • Zásahy do dřevin z pohledu jiných veřejnoprávních právních předpisů (vodní zákon a energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o státní památkové péči)
 • Ochrana lesních porostů, vztahy mezi lesním zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny, lesy národních parků a národních přírodních rezervací
 • Škody na dřevinách podle lesního zákona a zákona o myslivosti, zejm. škody způsobené zvěří, a jejich náhrada

Pozn.: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení Ministerstvu vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit