Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo kapitálových obchodních společností - tři roky poté

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.12.2016, 2.12.2016, 3.12.2016, 4.12.2016
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
16311

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Od účinnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a dalších předpisů souvisejících s rekodifikací civilního práva uplynuly téměř tři roky. Řada otázek, sporů a nejasností, jež nové předpisy (zákonitě) přinesly, byla za tuto dobu odhalena. Jejich počet přesto stále narůstá. Lektoři zmapují ty, o nichž vědí, že praxi aktuálně pálí, a nastíní jejich možná řešení. Zmínit lze např. otázku tzv. souběhu funkcí členů (statutárních) orgánů kapitálových společností, kterou nedávno opět nastolil Ústavní soud nálezem sp. zn. I. ÚS 190/15. Jaké jsou důsledky tohoto nálezu pro korporátní praxi, jak v jeho světle koncipovat smlouvy o výkonu funkce a jak posuzovat tzv. manažerské smlouvy, dosud považované za neplatné? Lze nyní na výkon funkce člena orgánu uzavřít pracovní smlouvu? Těmito i dalšími nejasnostmi, jež vyvstaly v důsledku označeného nálezu, se budou lektoři podrobně zabývat. Vyloží i (v soudní praxi taktéž „rozkolísaný“) pojem obchodního vedení a nabídnou řešení četných praktických nesnází vznikajících při odměňování členů volených orgánů společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti anebo při tvorbě a distribuci vlastních zdrojů těchto společností.

S rostoucím odstupem od účinnosti nových předpisů přibývá také judikatury vyšších soudů ve věcech obchodních korporací. Část semináře proto bude věnována přehledu důležitých soudních rozhodnutí (zvláště z posledního roku) a jejich podrobné analýze. Za zmínku stojí nejen již poměrně bohatá judikatura k problematice opatrovníků obchodních korporací či převodům podílů, ale taktéž např. nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu péče řádného hospodáře, navazující na dosavadní judikaturu k této povinnosti a dále ji rozvíjející.

Nemalou zásluhu na lepším poznání nového práva obchodních korporací má i právní věda a odborná publicistika. Lektoři seznámí účastníky s příspěvky, které pokládají za významné, a vyjádří se k závěrům v nich prezentovaným.

V květnu 2015 byly reálně spuštěny přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku. Za cca 18 měsíců jejich fungování vyvstaly četné sporné otázky, jejichž řešení má přitom pro praxi –hojně využívající tuto možnost – značný význam. Také na ně se lektoři pokusí nalézt odpovědi a varovat před některými nedorozuměními, na něž ve své práci narazili.

Ukazuje se, že při sepisování stanov či společenských smluv, jakož i při jejich změnách, praxe naráží na řadu problémů, plynoucích zejména (avšak nejen) z nejasné hranice oddělující kogentní a dispozitivní úpravu obchodních korporací. Lektoři se pokusí nastínit možný přístup, rozeberou známé sporné otázky (příkladmo lze uvést nesprávné vymezení předmětu podnikání či tvorbu druhů podílů / akcií) a předestřou aktuální stav odborné debaty na toto téma.

Změny se chystají i v legislativní rovině. Rozsáhlejší návrh novely zákona o obchodních korporacích stojí sice na samém počátku legislativního procesu (vnější připomínkové řízení), sněmovna nicméně projednává několik poslaneckých iniciativ. Lektoři seznámí účastníky s těmito záměry, perspektivami jejich prosazení a možnými dopady do praxe.

Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném rozsahu však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v odborné literatuře, judikatuře, ale i legislativě, a umožnily tak účastníkům lépe čelit výzvám a nástrahám dalšího roku účinnosti nové úpravy obchodních korporací.

Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní rejstřík
  • povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti
  • dokumenty povinně zakládané do sbírky listin
  • zápis notářem – předpoklady, praktické zkušenosti
  • účinnost zápisu a jeho okamžik, úskalí spojená se zveřejněním
 • jednání za společnost
  • rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu
  • způsob zastupování a jeho nedodržení
  • plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (včetně výkladu k mezím přípustnosti tzv. neomezených plných mocí)
  • jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti
  • vnitřní omezení a jejich nedodržení
  • zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování
  • zastupování vůči zaměstnancům / v řízení před soudem
  • zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady)
  • prokura
  • úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
  • pasivní jednatelství (doručování společnosti) / přičítání vědomí / dobré / zlé víry společnosti (stačí zlá víra jednoho z členů kolektivního orgánu?)
 • orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
  • valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, návrhy a protinávrhy v AS – důsledky včasného nedoručení předem, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti, zdánlivá usnesení)
  • jediný společník a jeho rozhodování (kdy jediný společník a kdy „jednoosobní“ zasedání valné hromady? co akcie ve správě různých složek státu? právní jednání jediného společníka či rozhodnutí orgánu? per rollam rozhodování jediného společníka?)
  • pravidla pro rozhodování a soudní přezkum platnosti usnesení dalších orgánů společnosti
  • postavení více jednatelů (kolektivní orgán ano či ne – praktické dopady)
  • předseda voleného orgánu (též individuálního?), jeho působnost, práva
  • dualistická / monistická AS
  • právnická osoba coby člen voleného orgánu a její zástupce (více zástupců?)
  • předpoklady a meze pro jmenování opatrovníka SRO či AS soudem
 • postavení člena voleného orgánu
  • předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
  • funkční období a jeho délka
  • vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce, včetně důsledků odstoupení v nevhodnou dobu, právní postavení náhradníků / členů, jejichž výkon funkce pozastaven)
  • praktická úskalí týkající se volby a odvolání
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů)
  • souběhy funkcí
  • péče řádného hospodáře
  • (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
  • odpovědnost za škodu a ručení za dluhy společnosti, insolvenční delikty
  • přímá odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu funkce třetím osobám
  • specifika postavení zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu, vůči společnosti / členovi, tj. zastoupené osobě / třetím osobám
 • vliv / ovládání / koncern / ručení společníků a dalších osob za dluhy
  • vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika
  • diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce
  • povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení
  • koncernové „privilegium“ (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) – předpoklady, důsledky, úskalí
  • náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • nástroje ochrany mimostojících společníků
 • zakladatelská právní jednání
  • společenská smlouva / zakladatelská listina, její úplné znění a změny (včetně otázek formy)
  • možnosti (i jejich limity) v úpravě práv a povinností společníků
 • podíl / akcie a dispozice s nimi
  • druhy podílů a jejich zápis do obchodního rejstříku (podíl v SRO bez hlasovacích práv? / bez podílu na zisku? / bez práva na informace a dalších kontrolních práv? / podíl v „bytové“ SRO? / kdy odchylka od dispozitivní úpravy založí zvláštní druh podílu) / druhy akcií / úskalí konstitutivního zápisu druhu v AS
  • vznik / zánik účasti / důsledky prohlášení akcií / kmenových listů za neplatné a soudní přezkum takového rozhodnutí
  • aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám, náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je podíl, odpovědnost za vady podílu / akcií) / kmenových listů / nevydaných akcií / akcií / zatímních listů / omezená převoditelnost a její úskalí
  • rozdělení podílu (při převodu části podílu / změnou společenské smlouvy / jednostranným právním jednáním společníka adresovaným společnosti) / spojování podílů (nabytím dalších / jednostranným právním jednáním adresovaným společnosti)
  • samostatně převoditelná práva a úskalí spojená s jejich převodem / cenné papíry na tato práva (kupón / další?)
  • druhý manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
  • zástavní právo k podílu / kmenovému listu / akcii / zatímnímu listu, finanční zajištění / realizace / výkon práv zástavním věřitelem na základě dohody se zástavním dlužníkem
  • zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl
 • majetková a finanční struktura společnosti
  • základní kapitál a jeho změny
  • vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků)
  • rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení), rozdělování jiným osobám než společníkům (stále platí, že tantiému lze přiznat jen spolu s dividendou?), rozdělování v jiném poměru, než určují společenská smlouva / stanovy, vracení příplatku do vlastního kapitálu v AS (bez ohledu na velikost podílu na zisku / jiných vlastních zdrojích?)
  • (limity) revokace / změny usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
  • přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh a navazující praktické nesnáze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit