Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový registr smluv účinný od 1. 7. 2016 a další legislativní změny

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.06.2016
9.00 - cca 15.00
    —
16201

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář se věnuje aktuální a nové povinnosti zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který nabývá účinnosti 1. července.

Zákon se dotkne obrovského množství povinných subjektů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňovat se budou povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou budou stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další právnické osoby, „v níž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby“.

Všechny tyto smlouvy musí být uzavírány písemně a zveřejňovány, včetně povinných metadat, v nově zřízeném registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, do 30 dnů od uzavření smlouvy. Povinnost uveřejnění smluv nastává dnem účinnosti zákona; sankční následky porušení této povinnosti v podobě neúčinnosti, resp. zrušení smlouvy ze zákona, nastávají s ročním odkladem k 1. 7. 2017. Následky porušení zákona se týkají i smluvních stran, které nejsou povinným subjektem, a třetích osob.

Zákon má charakter zvláštního předpisu a doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o veřejných zakázkách. Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dnem 1. 7. 2016 začíná aplikace zákona v praxi a souběžně vzniká jeho první změna novelou, sněmovní tisk. č. 699. Seminář je zaměřen nejen na výklad zákona, ale i jeho souvislostí, praktických otázek, nové metodiky Ministerstva vnitra a technických řešení aplikace.

Odborný program semináře:

 • Úvod do smluvního práva
  • princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva
 • Vznik zákona o registru smluv, jeho smysl a účel
  • úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
  • vzor Centrálného registra zmlúv na Slovensku
  • původní návrh, sněmovní tisk 740
  • schválený návrh, sněmovní tisk 42
  • pozměňovací návrhy
  • nedostatky a očekávané aplikační problémy zákona v praxi
 • Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
  • stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
  • územní samosprávné celky
  • veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • další subjekty
 • Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
  • právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality
  • ochrana utajovaných informací
  • ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
  • ochrana obchodního a hospodářského tajemství
  • mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací
  • ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
  • prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
  • interní a nové informace
  • informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
  • výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
 • Uveřejňování smluv
  • registr smluv
  • způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
  • následky ne/uveřejnění
  • společná a přechodná ustanovení
  • vztah k jiným zákonům
 • Dotazy a diskuse

Pozn.: Tento seminář byl předložen k akreditačnímu řízení Ministerstva vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit