Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo kapitálových obchodních společností - dva roky poté

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.12.2015, 4.12., 5.12., 6.12. 2015
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
15318

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Od účinnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a dalších předpisů souvisejících s rekodifikací civilního práva uplynuly téměř dva roky. Řada otázek, sporů a nejasností, jež nové předpisy (zákonitě) přinesly, byla za tuto dobu odhalena. Jejich počet – díky vynalézavé praxi – prakticky denně narůstá.

S narůstajícím odstupem od počátku účinnosti nového civilního práva začíná přibývat judikatury vyšších soudů ve věcech obchodních korporací; v posledních měsících bylo vydáno několik významných rozhodnutí zvláště Vrchního soudu v Praze, ale i soudu Nejvyššího, která se vyslovují k palčivým problémům „nové“ právní úpravy. Na některá rozhodnutí odvolacích soudů, a to i publikovaná v odborných periodicích, přitom právní věda nahlíží polemicky. Počátkem listopadu 2015 byl dále do připomínkového řízení rozeslán návrh stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve věcech obchodního rejstříku, které by mělo (alespoň částečně) sjednotit dosavadní roztříštěnou praxi rejstříkových soudů. Podstatná část semináře proto bude věnována jak seznámení s řadou těchto soudních rozhodnutí, z nichž značná část dosud ani nebyla publikována, a jejich podrobné analýze, tak i uvedenému návrhu stanoviska a jeho důsledkům pro praxi.

Nemalou zásluhu na lepším poznání nového práva obchodních korporací má i právní věda a odborná publicistika. Také v roce 2015 vzniklo několik statí, jež stojí za pozornost. Lektoři pro účastníky semináře zmapují, které příspěvky pokládají za zásadní, a připojí vlastní stanovisko k jejich stěžejním závěrům.

Praktickou novinkou, žel nikoliv prostou sporných otázek a nejasností, je reálné spuštění přímých zápisů do obchodního rejstříku notáři; lektoři se proto budou věnovat i výkladovým otázkám spojeným s tímto institutem, který praxe hojně využívá. Ukazuje se, že rovněž v této oblasti panuje několik nedorozumění, před nimiž je třeba varovat.

Ke změnám má docházet i v legislativní rovině. Vedle finišujících prací na předloze významnější novely zákona o obchodních korporacích „leží“ další poslanecké návrhy v Poslanecké sněmovně. Lektoři účastníky seznámí i s těmito iniciativami a změnami, jež mohou praxi přinést.

Oba lektoři navíc v současné době dokončují práce na společné publikaci k právu obchodních korporací, která navazuje na jejich příspěvky do projektu elektronického vzdělávání soudců (e-learning) realizovaného během podzimu 2015. Její ambicí je čtivou a praktickou formou poskytnout maximum odpovědí na palčivé otázky, které právní veřejnost dnes a denně řeší a na které je dosud odpovídáno nejednotně. Na semináři budou účastníci seznámeni s hlavními závěry z jejího obsahu. Vybrané stěžejní výňatky z rukopisu publikace před jejím uveřejněním budou i součástí rozsáhlých podkladových materiálů, jež lektoři pro účastníky tradičně připravují.

Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném rozsahu však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v odborné literatuře, judikatuře, ale i legislativě, a umožnily tak jeho účastníkům lépe čelit výzvám třetího roku účinnosti nové úpravy obchodních korporací.

Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy:

 • obchodní rejstřík
  • povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti
  • dokumenty povinně zakládané do sbírky listin
  • zápis notářem – předpoklady, praktické zkušenosti
  • účinnost zápisu a jeho okamžik, úskalí spojená se zveřejněním
 • jednání za společnost
  • rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu
  • způsob zastupování a jeho nedodržení
  • plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi
  • jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti
  • vnitřní omezení a jejich nedodržení
  • zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování
  • zastupování vůči zaměstnancům / v řízení před soudem
  • zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady)
  • prokura
  • úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
 • orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
  • valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, návrhy a protinávrhy v AS – důsledky včasného nedoručení předem, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti, zdánlivá usnesení)
  • pravidla pro rozhodování dalších orgánů společnosti
  • postavení více jednatelů (kolektivní orgán ano či ne – praktické dopady)
  • předseda voleného orgánu (též individuálního?), jeho působnost, práva
  • dualistická / monistická AS
  • právnická osoba coby člen voleného orgánu a její zástupce
 • postavení člena voleného orgánu
  • předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace
  • funkční období a jeho délka
  • vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce, včetně důsledků odstoupení v nevhodnou dobu)
  • praktická úskalí týkající se volby a odvolání
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů)
  • souběhy funkcí
  • péče řádného hospodáře
  • (závazné) pokyny k obchodnímu vedení a důsledky jejich (ne)dodržení
  • odpovědnost za škodu a ručení za dluhy společnosti, insolvenční delikty
  • přímá odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu funkce třetím osobám
  • specifika postavení zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu, vůči společnosti / členovi, tj. zastoupené osobě / třetím osobám
 • vliv / ovládání / koncern / ručení společníků a dalších osob za dluhy
  • zákonné ručení společníků za dluhy společnosti
  • vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika
  • diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce
  • povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení
  • koncernové „privilegium“ (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) – předpoklady, důsledky, úskalí
  • náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • nástroje ochrany mimostojících společníků
 • zakladatelská právní jednání
  • společenská smlouva / zakladatelská listina, její úplné znění a změny (včetně otázek formy)
  • náležitosti i možnosti pro úpravu ve společenské smlouvě
  • možnosti (i jejich limity) v úpravě práv a povinností společníků
  • stanovy AS a jejich nové povinné / doporučené náležitosti
 • podíl / akcie a dispozice s nimi
  • druhy podílů (podíl v SRO bez hlasovacích práv? / bez podílu na zisku? / podíl v „bytové“ SRO? / kdy odchylka od dispozitivní úpravy založí zvláštní druh podílu) / druhy akcií
  • vznik / zánik účasti
  • aktuální praktické problémy při převodech podílů (forma souhlasu valné hromady s převodem / přílohy ke smlouvě o převodu, rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám) / kmenových listů / nevydaných akcií / akcií / zatímních listů
  • rozdělení podílu (při převodu části podílu / změnou společenské smlouvy / jednostranným právním jednáním společníka adresovaným společnosti)
  • samostatně převoditelná práva a úskalí spojená s jejich převodem / cenné papíry na tato práva (kupón / další?)
  • druhý manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
  • zástavní právo k podílu / kmenovému listu / akcii / zatímnímu listu, finanční zajištění
  • zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl
  • vytěsnění v AS
 • majetková a finanční struktura společnosti
  • základní kapitál a jeho změny
  • vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků)
  • rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení), rozdělování jiným osobám než společníkům (stále platí, že tantiému lze přiznat jen spolu s dividendou?)
  • výplata záloh a navazující praktické nesnáze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit