Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.02.2015
9.00 - cca 16.00
    —
15119

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Odborný program

Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního (závazkového) práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na změny a novinky v oblasti uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, přičemž stranou nezůstane ani srovnání nejzásadnějších změn s dřívější právní úpravou. Součástí semináře budou praktické rady pro uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě. Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům. Na tento seminář volně navazuje seminář, který proběhne 12. března 2015 nebo 3. června 2015 „Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku“.

Z odborného programu semináře:

 • základní přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva
 • základní zásady nového občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva
 • kogentní vs. dispozitivní normy
 • neplatnost a neúčinnost právního jednání
 • podnikatel, jednání podnikatele a jeho zastoupení
 • novinky v procesu uzavírání smlouvy (reklama či katalog jako návrh na uzavření smlouvy, modifikované přijetí, formální a obsahové nedostatky a jejich důsledky, okamžik uzavření smlouvy atd.)
 • forma smlouvy a jejích změn
 • předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého vedení kontraktace)
 • podstatná změna okolností a její vliv na trvání smlouvy
 • smlouvy uzavírané adhezním způsobem - limity
 • obchodní podmínky a jejich nová koncepce (tzv. překvapivá ujednání)
 • smlouva o plnění třetí osoby
 • některá specifika v postavení podnikatele v oblasti závazkového práva a ochrana slabší smluvní strany a spotřebitele (včetně tzv. spotřebitelských smluv)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • důvěrné informace
 • konkurenční doložka
 • úrok z prodlení (výše, vztah k jiným institutům, důsledky otálení věřitele s uplatněním práva na narůstání úroku z prodlení, úroky z úroků a jiné otázky)
 • utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní právo)
 • výhrada vlastnického práva
 • prodlení dlužníka x věřitele
 • vybrané instituty zániku závazků a novinky v jejich uplatnění (postoupení pohledávky, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď atd.), dlužní úpis, kvitance, náhradní splnění, tzv. šněrovací smlouvy
 • základní pojetí odpovědnosti za škodu a její nová koncepce (smluvní a mimosmluvní, limitace náhrady škody)
 • běh času (počítání času, promlčení – nové možnosti dispozice s promlčecí dobou, prekluze atd.)
 • nové instituty závazkového práva (závdavek, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy atd.)
 • a další okruhy závazkového práva zasažené změnou právní úpravy
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit