Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.03.2015, 13.3.2015, 14.3.2015, 15.3.2015
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
15004

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl velmi podrobně provést účastníky novou právní úpravou smluv a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferují rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější právní úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • několik doplňujících aktuálních poznámek k přechodným ustanovením k novému smluvnímu právu
 • základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva
  • dispozitivita nového práva a její konkrétní i obecné limity
  • výklad nové úpravy
  • klíčová obecná ustanovení ovlivňující aplikaci celého smluvního práva
 • specifika smluvních závazků podle postavení účastníka
  • ochrana spotřebitele
  • ochrana slabší strany
  • zvláštnosti vztahů mezi podnikateli / s podnikateli
 • význam a počítání času
  • lhůty vs. doby vs. termíny
  • počítání času – právní (civilní) vs. přirozená (naturální) komputace
  • lhůty / doby nepřetržité (tempus continuum), přerušované (tempus utile) a prodloužené
  • časová určení vs. podmínky
  • kdy časem právo vzniká a zaniká
  • výkladová pravidla (ihned, bez zbytečného odkladu, polovina měsíce atd.)
 • promlčení a prekluze práva
  • pojem a podstata promlčení v novém právu (zánik povinnosti plnit?)
  • obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek
  • přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu – jeho náležitosti, důsledky)
  • nové skutkové podstaty stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená)
  • prekluzivní lhůty v právu a jejich běh
  • meze smluvní volnosti v oblasti promlčení a prekluze
 • smlouva jako právní jednání
  • forma smlouvy (kdy povinně písemná forma a jak naplnit)
  • zdánlivá smlouva a její význam / důsledky v právu
  • relativně / absolutně neplatná smlouva
  • účinnost / relativní neúčinnost smlouvy
 • uzavírání smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • kdy mlčení znamená souhlas
  • význam a režim rámcových smluv
  • adhesní smlouvy
  • všeobecné obchodní podmínky (a jejich následné změny)
  • smlouva o smlouvě budoucí
 • obsah smlouvy
  • výklad smlouvy
  • mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
  • lichva, neúměrné zkrácení
  • doplnění / nahrazení části obsahu smlouvy soudem
 • změna účastníka závazku
  • postoupení pohledávky / souboru pohledávek
  • subrogace, výkup pohledávek
  • postoupení smlouvy
  • převzetí dluhu
  • přistoupení k dluhu / převzetí majetku
  • prodej / pacht závodu, přeměna právnické osoby (s důrazem na ochranu věřitelů)
 • dohoda o změně obsahu
  • forma (kdy písemná a jak naplnit)
  • privativní novace
  • dohoda o narovnání
  • kumulativní novace
  • změna obsahu závazku
 • zákonná změna obsahu
  • prodlení dlužníka / věřitele
  • vady plnění
  • podstatná změna okolností
 • splnění
  • pravidla pro započítávání obdržených plateb
  • plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
  • právní význam a rizika kvitancí
  • další otázky
 • započtení
  • předpoklady započtení
  • právní účinky započtení
  • započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)
  • další otázky
 • odstoupení od smlouvy
  • obecně k důvodům odstoupení
  • odstoupení pro prodlení
  • odstoupení pro vady plnění
  • právní důsledky odstoupení
 • další způsoby zániku závazku
  • vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů)
  • zánik závazku dohodou
  • výpověď
  • zákonné právo zrušit po 10 letech smlouvu na dobu určitou
  • splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit