Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.11.2014, 7.11.2014, 8.11.2014, 9.11.2014
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
14303

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl velmi podrobně provést účastníky novou právní úpravou smluv a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektoři zohlední první praktické zkušenosti s aplikací nového smluvního práva a jeho interpretací a poreferují rovněž o aktuálních návrzích na jeho „urgentní“ novelizaci.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • několik doplňujících aktuálních poznámek k přechodným ustanovením k novému smluvnímu právu
 • základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva
  • dispozitivita nového práva a její konkrétní i obecné limity
  • výklad nové úpravy
  • klíčová obecná ustanovení ovlivňující aplikaci celého smluvního práva
 • specifika smluvních závazků podle postavení účastníka
  • ochrana spotřebitele
  • ochrana slabší strany
  • zvláštnosti vztahů mezi podnikateli / s podnikateli
 • promlčení a prekluze práva
  • pojem a podstata promlčení v novém právu (zánik povinnosti plnit?)
  • obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek
  • přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu – jeho náležitosti, důsledky)
  • nové skutkové podstaty stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená)
  • prekluzivní lhůty v právu a jejich běh
  • meze smluvní volnosti v oblasti promlčení a prekluze
 • smlouva jako právní jednání
  • forma smlouvy (kdy povinně písemná forma a jak naplnit)
  • zdánlivá smlouva a její význam / důsledky v právu
  • relativně / absolutně neplatná smlouva
  • účinnost / relativní neúčinnost smlouvy
  • podmínky a časová určení
 • uzavírání smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • kdy mlčení znamená souhlas
  • význam a režim rámcových smluv
  • adhesní smlouvy
  • všeobecné obchodní podmínky (a jejich následné změny)
  • smlouva o smlouvě budoucí
 • obsah smlouvy
  • výklad smlouvy
  • mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
  • lichva, neúměrné zkrácení
  • doplnění / nahrazení části obsahu smlouvy soudem
 • změna účastníka závazku
  • postoupení pohledávky / souboru pohledávek
  • subrogace, výkup pohledávek
  • postoupení smlouvy
  • převzetí dluhu
  • přistoupení k dluhu / převzetí majetku
  • prodej / pacht závodu, přeměna právnické osoby (s důrazem na ochranu věřitelů)
 • dohoda o změně obsahu
  • forma (kdy písemná a jak naplnit)
  • privativní novace
  • dohoda o narovnání
  • kumulativní novace
  • změna obsahu závazku
 • zákonná změna obsahu
  • prodlení dlužníka / věřitele
  • vady plnění
  • podstatná změna okolností
 • splnění
  • pravidla pro započítávání obdržených plateb
  • plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
  • právní význam a rizika kvitancí
  • další otázky
 • započtení
  • předpoklady započtení
  • právní účinky započtení
  • započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)
  • další otázky
 • odstoupení od smlouvy
  • obecně k důvodům odstoupení
  • odstoupení pro prodlení
  • odstoupení pro vady plnění
  • právní důsledky odstoupení
 • další způsoby zániku závazku
  • vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů)
  • zánik závazku dohodou
  • výpověď
  • zákonné právo zrušit po 10 letech smlouvu na dobu určitou
  • splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit