Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.03.2014
9.00 - cca 16.00
    —
14175

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
22.05.2014
9.00 - cca 16.00
    —
14095

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Odborný program

Seminář se věnuje problémovým otázkám závazkového (smluvního) práva podle nového občanského zákoníku, zejména těm, které přináší výkladové nejasnosti, a to zejména pohledem prvních měsíců od nabytí jeho účinnosti. Výklad bude věnován také novinkám a výkladovým problémům u jednotlivých smluvních typů podle nového občanského zákoníku.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z odborného programu semináře:

 • přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl kontraktační proces zahájen v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 (včetně různých možností – odchylky od podstatných/nepodstatných náležitostí apod.)? Jaký je právní režim smlouvy, kde nastala shoda ohledně všech jejích podmínek v roce 2013, ale podepsána byla smluvními stranami v roce 2014? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy? Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Jaký je právní režim smluv uzavíraných na základě zákona o veřejných zakázkách? Jaký je právní režim smluv uzavíraných na základě ustanovení o veřejné obchodní soutěži/veřejném návrhu smlouvy? Právní režim vybraných smluvních typů podle NOZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích institutů.) Jsou přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“ režimu NOZ po nabytí jeho účinnosti?
 • nad některými aplikačními problémy zásad nového občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování kogentnosti a dispozitivnosti?)
 • je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje?
 • oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy
 • univerzální moderační právo soudu podle § 577 NOZ?
 • zvláštnosti právního styku podnikatelů mezi sebou
 • zvláštnosti právního styku ve vztahu k podnikatelům
 • zvláštnosti právního styku s malým a středním podnikatelem
 • zvláštnosti právního styku s jinými odborníky
 • zvláštnosti právního styku se slabší smluvní stranou
 • zvláštnosti právního styku se spotřebitelem
 • zvláštnosti právního styku s člověkem
 • zvláštnosti právního styku s právnickou osobou
 • některá specifika kontraktačního procesu (výběrově např. prezentace zboží reklamou či v katalogu jakožto návrh na uzavření smlouvy, domnělý konsensus, modifikované přijetí, obchodní potvrzovací dopis a jeho úskalí a řada dalších institutů)
 • možnosti zhojení vad obsahu a formy smlouvy
 • závaznost jednostranných jednání (slib zavazuje)
 • absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale některé zákazy vzdání se práv x kdy se lze vzdát svých práv
 • předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy
 • smlouvy uzavírané adhezním způsobem (a těžce čitelné či nesrozumitelné doložky)
 • tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout?
 • specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti jejich ukončení
 • podstatná změna okolností po uzavření smlouvy a nové zákonné důsledky
 • úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806 NOZ (a co smluvní pokuta?)
 • řádné splnění, vadné splnění (vazba na odpovědnost za vady a prodlení)
 • odstoupení od smlouvy – při prodlení a v jiných případech
 • některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy, lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy – možnosti uzavření tzv. blankosmlouvy, smlouvy na řad atd.)
 • konkurenční doložka a možnosti smluvní dispozice
 • nové možnosti dispozice s promlčecí dobou – jejich limity
 • novinky a výkladové problémy u vybraných smluvních typů podle nového občanského zákoníku (kupní smlouva, smlouva o díle, darovací smlouva, vztah advokát x klient, nájem, pacht a další smluvní typy)
 • a řada dalších problémových otázek, které se objevily po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku
 • diskuze

Pozn.: k prvnímu termínu: Seminář zcela volně navazuje na seminář o uzavírání smluv podle NOZ, který proběhne 30. ledna 2014. Pozn. ke druhému termínu: Seminář zcela volně navazuje na seminář o uzavírání smluv podle NOZ, který proběhne 15. května 2014.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit