Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchodní společnosti po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.01.2014, 24.1.2014, 25.1.2014, 26.1.2014
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
14111

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Nová úprava obchodních společností je soustředěna v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), řada otázek je ale řešena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v rámci obecné úpravy právnických osob, resp. korporací (a částečně též spolků). Význam mají též ustanovení nového rejstříkového zákona (č. 304/2013 Sb.), zvláštních zákonů s vazbou na právo společností (např. zákona o investičních společnostech a investičních fondech – č. 240/2013 Sb.), předpisů procesních (např. zákona o zvláštních řízeních soudních – č. 292/2013 Sb.) či podzákonných (např. nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se upravují mimo jiné některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků). Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím vrství a komplikuje. Nemluvě o bezpočtu výkladových nejasností, které se pojí s jednotlivými novými pravidly. Cílem čtyřdenního semináře je podrobně provést jeho účastníky změnami, jež se týkají všech obchodních společností bez rozdílu, dále společnosti s ručením omezeným a zvláště potom společnosti akciové, představit výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká či kterým bude čelit, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení.

Odborný program semináře:

 • systém nové právní úpravy
  • občanský zákoník jako základ práva obchodních společností
  • vztah k zákonu o obchodních korporacích
  • význam spolkového práva
  • další použitelné právní předpisy
 • přechodná ustanovení k novému právu společností
  • povinnost přizpůsobit právní poměry obchodních společností nové úpravě (lhůty a výkladové problémy)
  • speciálně k působnosti valné hromady a k právům i povinnostem společníků
  • speciálně ke vztahům se členy orgánů a k jejich povinnostem /odpovědnosti/ předpokladům výkonu funkce
  • speciálně ke koncernovému právu a zprávě o vztazích s propojenými osobami
 • nové rejstříkové právo
  • nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapisované do obchodního rejstříku
  • zápis notářem
  • formální a materiální publicita, obchodní věstník
 • změny v úpravě jednání za společnost
  • člen statutárního orgánu coby zástupce společnosti a (možné) důsledky tohoto nového pojetí
  • rozsah zástupního oprávnění člena statutárního orgánu
  • společné zastupování a důsledky jeho nedodržení, vzájemné plné moci
  • vnitřní omezení /nedostatek tvorby vůle a jejich důsledky pro existenci/ platnost právního jednání
  • prokura a postavení prokuristy
  • další případy zákonného / smluvního zastoupení společnosti
  • nová úprava konfliktu zájmů, vnitřního obchodování (včetně omezení pro kontraktaci se společníky / akcionáři a dalšími subjekty z téhož koncernu)
 • orgány společnosti a jejich složení
  • struktura, typy orgánů
  • základní pravidla pro rozhodování
  • právnická osoba coby člen voleného orgánu
  • (nucený) opatrovník společnosti
 • změny v postavení člena orgánu
  • nová úprava předpokladů pro výkon funkce, změny v pojetí diskvalifikace
  • vznik a zánik funkce
  • nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů)
  • souběhy funkcí po rekodifikaci
  • změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika (např. neomezeného ručení za dluhy společnosti při úpadku aj.)
 • nové koncernové právo
  • vlivná, ovládající, řídící osoba
  • nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu
  • nové náležitosti a režim zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • nové nástroje ochrany mimostojících společníků
 • podíl / akcie ve společném jmění / svěřenském fondu
  • druhý manžel jako společník, postavení správce společné věci
  • postavení svěřenského správce
  • důsledky těchto změn pro společnost, nabyvatele / převodce podílu / akcií
 • změny v úpravě SRO
  • nové náležitosti i možnosti pro úpravu ve společenské smlouvě
  • nové možnosti v úpravě práv a povinností společníků
  • nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů
  • zrušení minimálního základního kapitálu a rezervního fondu
  • nové možnosti i nová omezení při rozdělování zisku / jiných vlastních zdrojů
  • možnost vlastnit více podílů, kmenový list, novinky v úpravě převodu podílu
  • změny v úpravě zástavního práva k podílu
  • způsoby a důsledky zániku účasti
  • změny týkající se valné hromady (působnost, svolání, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti, zdánlivá usnesení aj.)
  • změny týkající se jednatele
  • další změny
 • změny v úpravě AS
  • stanovy společnosti a jejich nové povinné / doporučené náležitosti
  • změny v právní úpravě akcií / kmenových listů (nové druhy, náležitosti aj.) a jejich převodu, nová rizika pro nabyvatele
  • nevydané akcie a jejich převod
  • transparence akciové společnosti a její naplňování v praxi (povinná změna formy, imobilizace či zaknihování akcií na majitele)
  • nová práva, nové povinnosti akcionářů
  • změny týkající se valné hromady (působnost, svolání, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)
  • změny týkající se představenstva / dozorčí rady (působnost, složení, pravidla jednání aj.)
  • monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí
  • změny týkající se vlastního kapitálu a rozdělování vlastních zdrojů
  • další změny

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit