Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem

Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.03.2014
9.00 - cca 16.00
    —
14012

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. David Slováček

právník Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se prakticky zabývá právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Obsahem semináře je tématika odškodňování osob poškozených veřejnou mocí, u níž lze v posledních letech zaznamenat velmi dynamický vývoj. Seminář je konkrétně zaměřen na možné škody (újmy) způsobované správními orgány, jimiž jsou jak orgány státu, tak rovněž orgány územních samospráv (obcí a krajů) a v neposlední řadě i fyzické a právnické osoby, jimž by svěřen výkon veřejné správy. Předmětem zájmu budou obě odpovědnostní formy, tedy odpovědnost za nezákonné rozhodnutí a odpovědnost za nesprávný úřední postup. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu nároků vznášených z titulu nečinnosti veřejné správy, bude podrobně vysvětlena rovněž výseč nesprávného úředního postupu týkající se „nepřiměřené délky“ správního řízení a nároků jednotlivců z toho plynoucích. Přednášející vysvětlí a podrobně popíše rovněž oba základní druhy nároků: nárok na náhradu škody (majetkové) a nárok na přiměřené zadostiučinění (náhrada nemajetkové újmy). Všechna témata budou představena s pomocí praktických příkladů a ve světle velmi obsáhlé judikatury nejen českých soudů. Předmětem zájmu budou rovněž regresní vztahy mezi státem a územními samosprávami (či jinými vykonavateli veřejné správy) a mezi těmito subjekty a konkrétními zaměstnanci za škodu odpovídajícími.

Seminář je určen advokátům (popř. podnikovým právníkům), kteří se s přednášenou agendou setkávají čím dál častěji, a rovněž úředním osobám, které se tímto tématem zabývají. Nejde přitom jen o pracovníky ministerstev, nýbrž rovněž o úředníky (právníky) obcí a krajů, kteří se s odškodňovací agendou musí vyrovnat jednak z titulů přímé odpovědnosti samospráv za škodu jimi způsobenou, dále pak rovněž z hlediska řešení regresních nároků uplatňovaných státem vůči obcím a krajům vzhledem k předchozímu nesprávnému výkonu přenesené státní správy.

Z obsahu semináře:

  • Podmínky odpovědnosti státu, krajů a obcí. Za co odpovídají dle zákona č. 82/1998 (= výkon veřejné moci) a za co jinak (= jiná činnost)?
  • Nezákonné rozhodnutí. Podmínka „zrušeného rozhodnutí“ (platí vždy?). Správní trestání a zátěž jednotlivce v podobě „správně-trestního“ řízení (přestupky, jiné správní delikty).
  • Nesprávný úřední postup – příklady. Problém chyb v řízení, které se promítají do výsledného rozhodnutí.
  • Nepřiměřená délka správního řízení. Její vztah k „průtahům“ a k „nečinnosti“. Kritéria hodnocení přiměřenosti délky řízení. Vyhodnocení konkrétního modelového případu.
  • Škoda a nárok na její náhradu. Co je škoda a její formy? Náklady řízení (např. náklady advokáta) jako škoda.
  • Nemajetková újma a nárok na přiměřené zadostiučinění. Výše nároků za nepřiměřenou délku řízení. Kritéria ESLP a Nejvyššího soudu.
  • Předběžné projednání nároku u ministerstva. Úřední pravidla pro projednání nároku (desatero).
  • Vybrané procesní otázky uplatnění nároku u soudu (příslušnost, označení žalovaného).
  • Promlčecí lhůty (speciální úprava).
  • Regresy. Přenesení náhrady škody na úřady nižších instancí (stát na kraje, obce, jiné vykonavatele veřejné správy). Přenesení náhrady škody na skutečné viníky. Za co skutečně odpovídá úředník?

Pozn.: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit