Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Akciová společnost po rekodifikaci

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.04.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14133

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nová úprava obchodních společností v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se ze všech forem společností nejvýrazněji dotýká právě akciové společnosti. Do poměrů v akciových společnostech zasahuje též nový rejstříkový zákon (č. 304/2013 Sb.), zvláštní zákony s vazbou na právo společností (např. zákon o investičních společnostech a investičních fondech – č. 240/2013 Sb.), předpisy procesní (např. zákon o zvláštních řízeních soudních – č. 292/2013 Sb.) či podzákonné (např. nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se upravují mimo jiné některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků). Akcionářům nové právo přiznává více prostoru pro autonomní úpravu ve stanovách a otevírá dosud netušené možnosti v oblasti akcionářských práv, ale také organizace a majetkové struktury společnosti. S tím ovšem roste riziko zásahů do práv zvláště menšinových akcionářů či třetích osob, jako např. potenciálních nabyvatelů akcií, věřitelů, kteří přijímají akcie do zástavy, atd. Změnil se také okruh povinných náležitostí stanov, popřípadě ustanovení, které je třeba do stanov doplnit, hodlá-li společnost zachovat současné rozdělení působnosti mezi jednotlivé orgány, apod. Nové jsou možnosti i omezení v oblasti distribuce zisku a jiných vlastních zdrojů, významně se změnila pravidla pro svolání valné hromady, její průběh, vyslovení neplatnosti usnesení na ní přijatých atd. Cílem semináře je seznámit účastníky s hlavními změnami, které rekodifikace přinesla, ale také upozornit na největší výkladová úskalí, před něž nová úprava praxi staví, a nastínit jejich možná řešení.

Odborný program semináře:

 • systém nové právní úpravy
 • povinnost přizpůsobit právní poměry nové úpravě (lhůty a výkladové problémy)
 • požadavky plynoucí z nového rejstříkového práva
 • stanovy společnosti a jejich nové povinné / doporučené náležitosti
 • změny v právní úpravě akcií / kmenových listů (nové druhy, náležitosti aj.) a jejich převodu, nová rizika pro nabyvatele
 • nevydané akcie a jejich převod
 • akcie ve společném jmění manželů / svěřenském fondu
 • transparence akciové společnosti a její naplňování v praxi (povinná změna formy, imobilizace či zaknihování akcií na majitele)
 • nová práva, nové povinnosti akcionářů
 • změny týkající se valné hromady (působnost, svolání, orgány, průběh, napadení platnosti usnesení u soudu aj.)
 • změny týkající se představenstva / dozorčí rady (působnost, složení, pravidla jednání aj.)
 • monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí
 • vznik / zánik / pozastavení výkonu funkce / smlouva o výkonu funkce / odměňování / povinnosti a odpovědnost členů orgánů a jejich zástupců
 • změny týkající se vlastního kapitálu a rozdělování vlastních zdrojů
 • další otázky

Pozn.: Tento seminář volně navazuje na seminář „OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI – ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SPOLEČNOSTÍ (I ČLENŮ JEJICH ORGÁNŮ) A SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM“, který se koná v úterý 1. dubna 2014.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit