Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový občanský zákoník pro neprávníky i právníky - pro podnikatele, veřejnou správu, nevládní organizace i občany (podrobněji ve dvou dnech)

Obchodní, občanské a autorské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.12.2013, 17.12.2013
9.00 - cca 16.30 po oba dny
    —
13360

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Odborný program

Autorský výklad nového občanského zákoníku od bývalého náměstka ministra spravedlnosti pro legislativu, který tento projekt vedl od roku 2007. Srozumitelné představení, jak je tvořen nový občanský zákoník, jak jej číst, pracovat s ním a rozumět mu. Výklad základního smyslu, obsahu a souvislostí nové právní úpravy, včetně upozornění na nová práva a možnosti, ale i rizika a povinnosti, které nový občanský zákoník přináší. Seminář je koncipován tak, aby byl dobře pochopitelný i pro neprávníky a zaměřil se zejména na novinky a srovnání dosavadní a nové právní úpravy s využitím příkladů. Seminář mohou využít i právníci jako průřezový kurs nového soukromého práva. Seminář zahrnuje všechny hlavní oblasti práva upravené v novém občanském zákoníku se zaměřením na změny a novinky a jeho nejdůležitější provazby s doprovodnými zákony.

Základní témata:

1. den

 • Smyl a důvody přijetí nového občanského zákoníku, shody a rozdíly oproti dosavadnímu právu, inspirační zdroje
 • Co v zákoníku je, jak je tvořen, jak se v něm vyznat a jak mu rozumět (rozsah, struktura a systematika zákoníku, terminologie, /staro/nové i moderní pojmy a právní instituty, právní domněnky, příklady, využití)
 • Co se stane 1. ledna 2014, na co a jak se připravit (přechodná ustanovení)
 • Zásady nového soukromého práva a jejich výklad (smluvní svoboda, dispozitivnost a kogentnost, dobré mravy, veřejný pořádek, právo na štěstí, ochrana slabší strany, princip poctivosti, ochrana dobré víry, zákaz zneužití práva, princip „ve stejných případech stejně“, svépomoc)
 • Změny a novinky v postavení fyzických osob (právní osobnost, svéprávnost, postavení nezletilých, přiznání svéprávnosti, změna pohlaví, podpůrná opatření pro hendikepované osoby, jméno, bydliště, pseudonym, ochrana soukromí, zásadní změny v ochraně osobnosti, ochrana tělesné a duševní integrity, nezvěst¬nost, smrt, nakládání s lidským tělem a jeho částmi, posmrtná ochrana)
 • Obecná úprava právnických osob (typy právnických osob a systém jejich úpravy, změny proti dosavadnímu stavu, vznik, zánik a likvidace právnických osob, název, sídlo, účel, orgány, jednání za právnické osoby, péče řádného hospodáře, korporační loajalita, odměňování a odpovědnost za výkon funkce, povinnost přizpůsobit se nové úpravě, lhůty, následky nesplnění, rizika, rejstřík)
 • Podnikatel a spotřebitel
 • Zastoupení (změny ve smluvním i zákonném zastoupení, opatrovnická rada)
 • Právní jednání (forma, obsah, výklad, zdánlivost, neplatnost relativní a absolutní, omyl, elektronické úkony)
 • Význam a počítání času v právu, promlčení, zánik práva uplynutím času
 • Základní kurs rodinného práva se zaměřením na novinky (vznik a účel manželství, změna příjmení, zánik manželství, společný rozvod, ochrana před domácím násilím, rodinný závod, manželské majetkové a bytové právo, právo na informace mezi manžely, výchovná opatření, výživné, určení a popření otcovství, osvojení zletilého, náhradní mateřství)

2. den

 • Věci a jejich rozdělení (širší pojetí věci v právním smyslu, nehmotné věci, práva, ovladatelné síly, plody a užitky, součásti a příslušenství)
 • Zvířata v novém právním režimu
 • Závod, pobočka, obchodní firma, obchodní tajemství
 • Nemovitosti (sjednocení stavby a pozemku, rozhrada, nezbytná cesta, přestavek, právo stavby, nové služebnosti a reálná břemena)
 • Katastr (změny vyvolané NOZ a novým katastrálním zákonem, co se bude zapisovat a jaké to bude mít důsledky? Zásada materiální publicity a její důsledky pro vlastníka i nabyvatele, rizika, ochrana, informování, proces)
 • Držba, vlastnictví a spoluvlastnictví se zaměřením na novinky (druhy držby, opuštění a přivlastnění, ztráta a nález, vydržení, mimořádné vydržení, nabytí od nevlastníka)
 • Správa cizího majetku, prostá a plná správa, svěřenský fond, tzv. „trust“
 • Základní kurs dědického práva se zaměřením na novinky (dědická smlouva, odkaz, závěť, podmínky a příkazy, další skupiny zákonných dědiců, přechod dluhů, vydědění, dědické nástupnictví)
 • Základní kurs bytového práva (vlastnictví bytů, společenství vlastníků, nájem, podnájem, ochrana nájemce bytu)
 • Obecná úprava smluv, sjednocení občanského a obchodního práva, moderní novinky ve smluvním právu (uzavírání a změny smluv, hardship, laesio enormis, lichva, závdavek, práva spotřebitelů ze spotřebitelských smluv, smlouvy uzavírané adhezním způsobem, všeobecné obchodní podmínky, jedno- a vícestranné změny, úroky, postoupení smlouvy, narovnání, mediace)
 • Vybrané smluvní typy se zaměřením na změny a novinky (dar, koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, licence, zápůjčka, úvěr, schovací smlouvy, příkazní smlouvy, zájezd, přeprava, dílo, péče o zdraví, důchod, výměnek, společnost, tichá společnost, „odvážné“ smlouvy (pojištění, sázka, hra, los)
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (zrušení tabulek pro odškodnění újmy na zdraví, osobnostní újma, ztráta radosti z dovolené, cena zvláštní obliby, osobní neštěstí, léčení zvířete)
 • Vydaná a připravovaná literatura
 • 238 právních předpisů zrušených novým občanským zákoníkem
 • Doprovodné zákony
 • Role soudů a Ministerstva spravedlnosti při implementaci NOZ
 • Dotazy, diskuse, příklady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit